Publications

Selected Publications

 1. Yonggang Zuo, Can Liu*, Liping Ding, Ruixi Qiao, Jinpeng Tian, Chang Liu, Qinghe Wang, Guodong Xue, Yilong You, Quanlin Guo, Jinhuan Wang, Ying Fu, Kehai Liu, Xu Zhou, Hao Hong, Muhong Wu, Xiaobo Lu, Rong Yang, Guangyu Zhang, Dapeng Yu, Enge Wang, Xuedong Bai*, Feng Ding*, Kaihui Liu*. "Robust growth of two-dimensional metal dichalcogenides and their alloys by active chalcogen monomer supply", Nature Communications 2022, 13, 1007    Link1   Link2   PDF   
 2. Jinhuan Wang#, Xiaozhi Xu#, Ting Cheng#, Lehua Gu#, Ruixi Qiao, Zhihua Liang, Dongdong Ding, Hao Hong, Peiming Zheng, Zhibin Zhang, Zhihong Zhang, Shuai Zhang, Guoliang Cui, Chao Chang, Chen Huang, Jiajie Qi, Jing Liang, Can Liu, Yonggang Zuo, Guodong Xue, Xinjie Fang, Jinpeng Tian, Muhong Wu, Yi Guo, Zhixin Yao, Qingze Jiao, Lei Liu, Peng Gao, Qunyang Li, Rong Yang, Guangyu Zhang, Zhilie Tang, Dapeng Yu, Enge Wang, Jianming Lu, Yun Zhao*, Shiwei Wu*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Dual-coupling-guided epitaxial growth of wafer-scale single-crystal WS2 monolayer on vicinal a-plane sapphire", Nature Nanotechnology 2022, 17, 33    Link1   Link2   PDF   
 3. Fengrui Yao#, Wentao Yu#, Can Liu#, Yingze Su, Yilong You, He Ma, Ruixi Qiao, Chunchun Wu, Chaojie Ma, Peng Gao, Fajun Xiao, Jianlin Zhao, Xuedong Bai, Zhipei Sun, Shigeo Maruyama, Feng Wang, Jin Zhang and Kaihui Liu*. "Complete structural characterization of single carbon nanotubes by Rayleigh scattering circular dichroism", Nature Nanotechnology 2021, 16,1073    Link1   Link2   PDF   
 4. Hao Hong#, Chunchun Wu#, Zixun Zhao, Yonggang Zuo, Jinhuan Wang, Can Liu, Jin Zhang, Fangfang Wang, Jiangang Feng, Huaibin Shen, Jianbo Yin, Yuchen Wu, Yun Zhao, Kehai Liu, Peng Gao, Sheng Meng, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Kaihui Liu* and Jie Xiong*. "Giant enhancement of optical nonlinearity in two-dimensional materials by multiphoton-excitation resonance energy transfer from quantum dots", Nature Photonics 2021, 15, 510    PDF   
 5. Yonggang Zuo#, Wentao Yu#, Can Liu#, Xu Cheng, Ruixi Qiao, Jing Liang, Xu Zhou, Jinhuan Wang, Muhong Wu, Yun Zhao, Peng Gao, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Kaihui Liu*, Xuedong Bai* and Zhongfan Liu*. "Optical fibres with embedded two-dimensional materials for ultrahigh nonlinearity", Nature Nanotechnology 2020, 15, 987    Link1   Link2   Link3   Highlight PDF   PDF   
 6. Jing Liang#, Teng Tu#, Guanchu Chen, Yuanwei Sun, Ruixi Qiao, He Ma, Wentao Yu, Xu Zhou, Chaojie Ma, Peng Gao*, Hailin Peng*, Kaihui Liu* and Dapeng Yu. "Unveiling the Fine Structural Distortion of Atomically Thin Bi2O2Se by Third-Harmonic Generation", Advanced Materials 2020, 32, 2002831    PDF   
 7. Muhong Wu#, Zhibin Zhang#, Xiaozhi Xu#, Zhihong Zhang#, Yunrui Duan, Jichen Dong, Ruixi Qiao, Sifan You, Li Wang, Jiajie Qi, Dingxin Zou, Nianze Shang, Yubo Yang, Hui Li, Lan Zhu, Junliang Sun, Haijun Yu, Peng Gao, Xuedong Bai, Ying Jiang, Zhu-Jun Wang, Feng Ding*, Dapeng Yu*, Enge Wang* and Kaihui Liu*. "Seeded growth of large single-crystal copper foils with high-index facets", Nature 2020, 581, 406    Link1   Link2   Link3   Link4   Link5   Link6   Link7   Link8   Link9   Link10   Link11   Link12   Link13   Highlight   PDF   
 8. Can Liu#, Li Wang#, Jiajie Qi# and Kaihui Liu*. "Designed Growth of Large-Size 2D Single Crystals", Advanced Materials 2020, 32, 2000046    Link1   Link2   Link3   Link4   Link5   Link6   PDF   
 9. Chi Li#, Ke Chen#, Mengxue Guan#, Xiaowei Wang, Xu Zhou, Feng Zhai, Jiayu Dai, Zhenjun Li, Zhipei Sun, Sheng Meng*, Kaihui Liu* and Qing Dai*. "Extreme nonlinear strong-field photoemission from carbon nanotubes", Nature Communications 2019, 10, 4891    PDF   
 10. Ke Chen#, Xu Zhou#, Xu Cheng#, Ruixi Qiao, Yi Cheng, Can Liu, Yadian Xie, Wentao Yu, Fengrui Yao, Zhipei Sun, Feng Wang, Kaihui Liu* and Zhongfan Liu*. "Graphene photonic crystal fibre with strong and tunable light–matter interaction", Nature Photonics 2019, 13, 754    Highlight Story   Link1   Link2   Link3   Link4   PDF   
 11. Can Liu#, Xiaozhi Xu#, Lu Qiu#, Muhong Wu#, Ruixi Qiao, Li Wang, Jinhuan Wang, Jingjing Niu, Jing Liang, Xu Zhou, Zhihong Zhang, Mi Peng, Peng Gao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Ding Ma, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Dapeng Yu, Enge Wang, Jie Xiong*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Kinetic modulation of graphene growth by fluorine through spatially confined decomposition of metal fluorides", Nature Chemistry 2019, 11, 730    Link1   Link2   Link3   Link4   Link5   Link6   Link7   PDF   
 12. Li Wang#, Xiaozhi Xu#, Leining Zhang#, Ruixi Qiao#, Muhong Wu, Zhichang Wang, Shuai Zhang, Jing Liang, Zhihong Zhang, Zhibin Zhang, Wang Chen, Xuedong Xie, Junyu Zong, Yuwei Shan, Yi Guo, Marc Willinger, Hui Wu, Qunyang Li, Wenlong Wang, Peng Gao, Shiwei Wu, Yi Zhang, Ying Jiang, Dapeng Yu, Enge Wang, Xuedong Bai*, Zhu-Jun Wang*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Epitaxial growth of a 100-square-centimetre single-crystal hexagonal boron nitride monolayer on copper", Nature 2019, 570, 91    arXiv:1811.06688    Link1   Link2   Link3   Link4   Link5   Link6   Link7   Link8   Link9   Link10   Link11   Link12   PDF   
 13. Jing Liang#, Jinhuan Wang, Zhihong Zhang, Yingze Su, Yi Guo, Ruixi Qiao, Peizhao Song, Peng Gao, Yun Zhao, Qingze Jiao, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Dapeng Yu and Kaihui Liu*. "Universal Imaging of Full Strain Tensor in 2D Crystals with Third‐Harmonic Generation", Advanced Materials 2019, 31, 1808160    PDF   
 14. Hao Hong#, Jincan Zhang#, Jin Zhang#, Ruixi Qiao, Fengrui Yao, Yang Cheng, Chunchun Wu, Li Lin, Kaicheng Jia, Yicheng Zhao, Qing Zhao, Peng Gao, Jie Xiong, Kebin Shi, Dapeng Yu, Zhongfan Liu, Sheng Meng*, Hailin Peng* and Kaihui Liu*. "Ultrafast Broadband Charge Collection from Clean Graphene/CH3NH3PbI3 Interface", JACS 2018, 140, 14952    PDF   
 15. Fengrui Yao#, Can Liu#, Cheng Chen#, Shuchen Zhang, Qiuchen Zhao, Fajun Xiao, Muhong Wu, Jiaming Li, Peng Gao, Jianlin Zhao, Xuedong Bai, Shigeo Maruyama, Dapeng Yu, Enge Wang, Zhipei Sun, Jin Zhang, Feng Wang and Kaihui Liu*. "Measurement of complex optical susceptibility for individual carbon nanotubes by elliptically polarized light excitation", Nature Communications 2018, 9, 3387    Link1   Link2   PDF   
 16. Jianbo Yin#, Zhenjun Tan#, Hao Hong#, Jinxiong Wu#, Hongtao Yuan, Yujing Liu, Cheng Chen, Congwei Tan, Fengrui Yao, Tianran Li, Yulin Chen, Zhongfan Liu, Kaihui Liu* and Hailin Peng*. "Ultrafast and highly sensitive infrared photodetectors based on two-dimensional oxyselenide crystals", Nature Communications 2018, 9, 3311   Link1   Link2   Link3   PDF   
 17. Xiaozhi Xu#, Chang Liu#, Zhanghao Sun#, Ting Cao, Zhihong Zhang, Enge Wang, Zhongfan Liu and Kaihui Liu*. "Interfacial engineering in graphene bandgap", Chemical Society Reviews 2018, 47, 3059    Link1   Link2   Cover Story Link   Cover Story PDF   PDF   
 18. Xiaozhi Xu#, Zhihong Zhang#, Jichen Dong, Ding Yi, Jingjing Niu, Muhong Wu, Li Lin, Rongkang Yin, Mingqiang Li, Jingyuan Zhou, Shaoxin Wang, Junliang Sun, Xiaojie Duan, Peng Gao, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Hailin Peng, Rodney S. Ruoff, Zhongfan Liu, Dapeng Yu, Enge Wang*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Ultrafast epitaxial growth of metre-sized single-crystal graphene on industrial Cu foil", Science Bulletin 2017, 62, 1074    Link1   Link2   Link3   Link4   Link5   Link6   Link7   Link8   Link9   Link10   Link11   Link12   Link13   Link14   Link15   PDF
 19. Xiaozhi Xu#, Zhihong Zhang, Lu Qiu, Jianing Zhuang, Liang Zhang, Huan Wang, Chongnan Liao, Huading Song, Ruixi Qiao, Peng Gao, Zonghai Hu, Lei Liao, Zhimin Liao, Dapeng Yu, Enge Wang, Feng Ding*, Hailin Peng* and Kaihui Liu*. "Ultrafast growth of single-crystal graphene assisted by a continuous oxygen supply", Nature Nanotechnology 2016, 11, 930    Link1   Link2   Link3   Link4   Link5   PDF
 20. Hai Hu#, Xiaoxia Yang#, Feng Zhai, Debo Hu, Ruina Liu, Kaihui Liu*, Zhipei Sun* and Qing Dai*. "Far-field nanoscale infrared spectroscopy of vibrational fingerprints of molecules with graphene plasmons", Nature Communications 2016, 7, 12334    Link1   PDF
 21. Xu Zhou#, Jingxin Cheng#, Yubing Zhou#, Ting Cao, Hao Hong, Zhimin Liao, Shiwei Wu*, Hailin Peng*, Kaihui Liu* and Dapeng Yu. "Strong Second-Harmonic Generation in Atomic Layered GaSe", JACS 2015, 137, 7994    Link1   PDF
 22. Kaihui Liu#, Liming Zhang#, Ting Cao#, Chenhao Jin, Diana Qiu, Qin Zhou, Alex Zettl, Peidong Yang, Steven Louie and Feng Wang*. "Evolution of Interlayer Coupling in Twisted MoS2 Bilayers", Nature Communications 2014, 5, 4966   PDF
 23. Kaihui Liu#, Chenhao Jin#, Xiaoping Hong, Jihoon Kim, Alex Zettl, Enge Wang and Feng Wang*. “Van der Waals-Coupled Electronic States in Incommensurate Double-walled Carbon Nanotubes”, Nature Physics 2014, 10, 737    Link1   Link2   PDF
 24. Kaihui Liu#, Xiaoping Hong#, Qin Zhou, Chenhao Jin, Jinghua Li, Weiwei Zhou, Jie Liu, Enge Wang, Alex Zettl and Feng Wang*. “High-throughput Optical Imaging and Spectroscopy of Individual Carbon Nanotubes in Devices”, Nature Nanotechnology 2013, 8, 917    Link1   Link2   Link3   PDF
 25. Kaihui Liu#, Xiaoping Hong, Muhong Wu, Fajun Xiao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Joel W. Ager, Shaul Aloni, Alex Zettl, Enge Wang and Feng Wang*. “Quantum coupled radial breathing oscillations in double-walled carbon nanotubes”, Nature Communications 2013, 4, 1375   PDF
 26. Kaihui Liu#, Jack Deslippe, Fajun Xiao, Rodrigo Capaz, Xiaoping Hong, Shaul Aloni, Alex Zettl, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Steven G. Louie, Enge Wang* and Feng Wang*. “An atlas of carbon nanotube optical transitions”, Nature Nanotechnology 2012, 7, 325    Link1   Link2   PDF

Full List

  Year 2022

 1. Tianyao Liu, Can Liu*, Kaihui Liu*. "Monolayer mosaic heterostructures", Acta Phys. Sin 2022, 71, 10    PDF   
 2. Li Wang#*, Jiajie Qi#, Shuai Zhang#, Mingchao Ding, Wei Wei, Jinhuan Wang, Zhihong Zhang, Ruixi Qiao, Zhibin Zhang, Zehui Li, Kehai Liu, Ying Fu, Hao Hong, Can Liu, Muhong Wu, Wenlong Wang, Jun He, Yi Cui, Qunyang Li*, Xuedong Bai*, Kaihui Liu*. "Abnormal anti-oxidation behavior of hexagonal boron nitride grown on copper", Nano Research 2022    PDF   
 3. Pan Chen#, Congbing Tan#, Zhexin Jiang#, Peng Gao*, Yuanwei Sun, Lifen Wang, Xiaomei Li, Ruixue Zhu, Lei Liao, Xu Hou, Ke Qu, Ning Li, Xiaomin Li, Zhi Xu, Kaihui Liu, Wenlong Wang, Jinbin Wang, Xiaoping Ouyang, Xiangli Zhong*, Jie Wang*, Xuedong Bai*. "Electrically driven motion, destruction, and chirality change of polar vortices in oxide superlattices", Science China Physics, Mechanics & Astronomy 2022, 65, 1    PDF   
 4. Yifei Li#, Xiaowei Zhang#, Jinhuan Wang, Xiaoli Ma, Jin-An Shi, Xiangdong Guo, Yonggang Zuo, Ruijie Li, Hao Hong, Ning Li, Kai Xu, Xinyu Huang, Huifeng Tian, Ying Yang, Zhixin Yao, PeiChi Liao, Xiao Li, Junjie Guo, Yuang Huang, Peng Gao, Lifen Wang, Xiaoxia Yang, Qing Dai, EnGe Wang, Kaihui Liu, Wu Zhou, Xiaohui Yu, Liangbo Liang, Ying Jiang, Xin-Zheng Li*, Lei Liu*. "Engineering Interlayer Electron–Phonon Coupling in WS2/BN Heterostructures", Nano Letters 2022, 22, 2725    PDF   
 5. Chuyu Zhong, Zhibin Zhang, Hui Ma, Maoliang Wei, Yuting Ye, Jianghong Wu, Bo Tang, Peng Zhang, Ruonan Liu, Junying Li, Lan Li, Xiaoyong Hu, Kaihui Liu, Hongtao Lin*. "Silicon Thermo-Optic Switches with Graphene Heaters Operating at Mid-Infrared Waveband", Nanomaterials 2022, 12, 1083    PDF   
 6. Danshuo Liu, Lin Hu, Xuelin Yang*, Zhihong Zhang, Haodong Yu, Fawei Zheng, Yuxia Feng, Jiaqi Wei, Zidong Cai, Zhenghao Chen, Cheng Ma, Fujun Xu, Xinqiang Wang, Weikun Ge, Kaihui Liu, Bing Huang*, Bo Shen*. "Polarization‐Driven‐Orientation Selective Growth of Single‐Crystalline III‐Nitride Semiconductors on Arbitrary Substrates", Advanced Functional Materials 2022, 32, 2113211    PDF   
 7. Wanying Du, Xing Cheng, Zhihong Zhang, Zhixuan Cheng, Xiaolong Xu, Wanjing Xu, Yanping Li, Kaihui Liu, Lun Dai*. "Overall High-Performance Near-Infrared Photodetector Based on CVD-Grown MoTe2 and Graphene Vertical vdWs Heterostructure", Applied Sciences 2022, 12, 3622    PDF   
 8. Can Liu and Kaihui Liu*. "Monolayer mosaic heterostructures", Nature Nanotechnology 2022    PDF   
 9. Chuyu Zhong, Zhibin Zhang, Hui Ma, Maoliang Wei, Yuting Ye, Jianghong Wu, Bo Tang, Peng Zhang, Ruonan Liu, Junying Li, Lan Li, Xiaoyong Hu, Kaihui Liu, Hongtao Lin*. "Silicon Thermo-Optic Switches with Graphene Heaters Operating at Mid-Infrared Waveband", Nanomaterials 2022, 12, 1083    PDF   
 10. Chenyuan Zhu, Zhibin Zhang, Lixiang Zhong, Siwen Zhao, Guoshuai Shi, Bowen Wu, Huoliang Gu,Jing Wu, Xinyang Gao, Kaihui Liu, Liming Zhang*. "Enhanced electrochemical CO2-to-C2+ conversion from synergistic interaction between terrace and step sites on monocrystalline highindex Cu facets", Journal of Energy Chemistry 2022, 70, 382    PDF   
 11. Yonggang Zuo#, Can Liu#*, Liping Ding#, Ruixi Qiao#, Jinpeng Tian, Chang Liu, Qinghe Wang, Guodong Xue, Yilong You, Quanlin Guo, Jinhuan Wang, Ying Fu, Kehai Liu, Xu Zhou, Hao Hong, Muhong Wu, Xiaobo Lu, Rong Yang, Guangyu Zhang, Dapeng Yu, Enge Wang, Xuedong Bai*, Feng Ding*, Kaihui Liu*. "Robust growth of two-dimensional metal dichalcogenides and their alloys by active chalcogen monomer supply", Nature Communications 2022, 13, 1007    Link1   Link2   Link2   PDF   
 12. Zhihong Zhang, Xiaonan Yang, Kaihui Liu, Rongming Wang*. "Epitaxy of 2D Materials toward Single Crystals", Advanced Science 2022, 9, 2105201    PDF   
 13. Chang Liu, Yanghua Lu, Runjiang Shen, Yue Dai, Xutao Yu, Kaihui Liu, Shisheng Lin*. "Dynamics and physical process of hot carriers in optoelectronic devices", Nano Energy 2022, 95 , 106977    PDF   
 14. Xing-Guo Ye, Peng-Fei Zhu, Wen-Zheng Xu, Nianze Shang, Kaihui Liu, Zhi-Min Liao*. "Orbit-Transfer Torque Driven Field-Free Switching of Perpendicular Magnetization", Chinese Physics Letters 2022, 39, 037303    PDF   
 15. Yi Cheng#, Wentao Yu#, Jin Xie#, Ruoyu Wang, Guang Cui, Xu Cheng, Mengwen Li, Kun Wang, Junliang Li, Zhipei Sun, Ke Chen*, Kaihui Liu*, Zhongfan Liu*. "Controllable Growth of Graphene Photonic Crystal Fibers with Tunable Optical Nonlinearity", ACS Photonics 2022, 9, 961    PDF   
 16. Jinhuan Wang, Chen Huang, Yilong You, Quanlin Guo, Guodong Xue, Hao Hong, Qingze Jiao, Dapeng Yu, Lena Du*, Yun Zhao*, Kaihui Liu*. "Monitoring the Material Quality of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides", Journal Of Physical Chemistry C 2022, 126, 3797    PDF   
 17. Pan Chen#, Congbing Tan#, Zhexin Jiang#, Peng Gao*, Yuanwei Sun, Lifen Wang, Xiaomei Li, Ruixue Zhu, Lei Liao, Xu Hou, Ke Qu, Ning Li, Xiaomin Li, Zhi Xu, Kaihui Liu, Wenlong Wang, Jinbin Wang, Xiaoping Ouyang, Xiangli Zhong*, Jie Wang*, Xuedong Bai*. "Electrically driven motion, destruction, and chirality change of polar vortices in oxide superlattices", Science China Physics, Mechanics & Astronomy 2022, 65, 237011    PDF   
 18. Di Huang, Tao Jiang, Yangfan Yi, Yuwei Shan, Yingguo Li, Zhihong Zhang, Kaihui Liu, Wei-Tao Liu, and Shiwei Wu*. "Selective excitation of four-wave mixing by helicity in gated graphene", Optical Letters 2022, 47, 234    PDF   
 19. Jinhuan Wang#, Xiaozhi Xu#, Ting Cheng#, Lehua Gu#, Ruixi Qiao, Zhihua Liang, Dongdong Ding, Hao Hong, Peiming Zheng, Zhibin Zhang, Zhihong Zhang, Shuai Zhang, Guoliang Cui, Chao Chang, Chen Huang, Jiajie Qi, Jing Liang, Can Liu, Yonggang Zuo, Guodong Xue, Xinjie Fang, Jinpeng Tian, Muhong Wu, Yi Guo, Zhixin Yao, Qingze Jiao, Lei Liu, Peng Gao, Qunyang Li, Rong Yang, Guangyu Zhang, Zhilie Tang, Dapeng Yu, Enge Wang, Jianming Lu, Yun Zhao*, Shiwei Wu*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Dual-coupling-guided epitaxial growth of wafer-scale single-crystal WS2 monolayer on vicinal a-plane sapphire", Nature Nanotechnology 2022, 17, 33    Link1   Link2   PDF   


 20. Year 2021

 21. Xinyu Liu, Jianlin Wang, Chaojie Ma, Xudan Huang, Kaihui Liu, Zhi Xu, Wenlong Wang, Lifen Wang*, Xuedong Bai*. "Atomic-scale visualization of metallic lead leak related fine structure in CsPbBr 3 quantum dots", Nanoscale, 2021, 13, 124-130    PDF   
 22. Yanfei Yan, Xu Zhou, Sirui Feng, Yanghua Lu, Jianhao Qian, Panpan Zhang, Xutao Yu, Yujie Zheng, Fengchao Wang, Kaihui Liu, Shisheng Lin*. "Direct Current Electricity Generation from Dynamic Polarized Water–Semiconductor Interface", Journal Of Physical Chemistry C 2021, 125, 26, 14180–14187    PDF   
 23. Dikui Zhou, Zhihong Zhang, Yihan Zhu, Yiqun Xiao, Qingqing Ding, Luoyuan Ruan, Yiran Sun, Zhibin Zhang, Chongzhi Zhu, Zongping Chen, Yongjun Wu, Yuhui Huang, Guan Sheng, Jixue Li, Dapeng Yu, Enge Wang, Zhaohui Ren*, Xinhui Lu*, Kaihui Liu*, Gaorong Han*. "Pattern‐Potential‐Guided Growth of Textured Macromolecular Films on Graphene/High‐Index Copper", ACS Photonics 2021, 8, 8, 2320    PDF   
 24. Yadong Wang, Susobhan Das, Fadil Iyikanat, Yunyun Dai, Shisheng Li, Xiangdong Guo, Xiaoxia Yang, Jinluo Cheng, Xuerong Hu, Masood Ghotbi, Fangwei Ye, Harri Lipsanen, Shiwei Wu, Tawfique Hasan, Xuetao Gan, Kaihui Liu, Dong Sun, Qing Dai, F Javier Garcia de Abajo*, Jianlin Zhao*, Zhipei Sun*. "Giant All-Optical Modulation of Second-Harmonic Generation Mediated by Dark Excitons", ACS Photonics 2021, 8, 8, 2320    PDF   
 25. Nan Wang,Yiding Song,Li Wang,Kaihui Liu,Ya Yang*. "Investigating the Electrical Properties of Monolayer and Bilayer h-BNs via Atomic Force Microscopy", Adv. Mater. Interfaces 2021, 8, 2100447    PDF   
 26. Shulin Chen, Changwei Wu, Bo Han, Zhetong Liu, Zhou Mi, Weizhong Hao, Jinjin Zhao*, Xiao Wang, Qing Zhang, Kaihui Liu, Junlei Qi, Jian Cao, Jicai Feng, Dapeng Yu, Jiangyu Li*, Peng Gao*. "Atomic-scale imaging of CH3NH3PbI3 structure and its decomposition pathway", Nature Communications volume 12, Article number: 5516 (2021)    PDF   
 27. Ruishi Qi, Ruochen Shi, Yuehui Li, Yuanwei Sun, Mei Wu, Ning Li, Jinlong Du, Kaihui Liu, Chunlin Chen, Ji Chen, Feng Wang, Dapeng Yu, En-Ge Wang & Peng Gao*. "Measuring phonon dispersion at an interface", Nature volume 599, pages399–403 (2021)    PDF   
 28. Xueli Wang, Kaili Chang, Weitao Liu, Hongqin Wang, Kaihui Liu, Ke Chen*. "Tunable mid-infrared hyperbolic van der Waals metasurfaces by strong plasmon-phonon polaritons coupling", arXiv:2111.07598 [physics.optics]    PDF   
 29. Kaihui Liu*. "Non-van der Waals AgCrS2 nanosheet: a new member of 2D realm", Sci China Chem, 2021, 64    PDF   
 30. Chenyang Li, Qifa Wang, Hang Diao, Zhen Hao, Weixing Yu, Kaihui Liu, Xuetao Gan,*Fajun Xiao,* and Jianlin Zhao*. "Enhanced Photoluminescence of Monolayer MoSe2in aDouble Resonant Plasmonic Nanocavity with FanoResonance and Mode Matching", Laser Photonics Rev.2022,16, 2100199    PDF   
 31. Chang Liu#, Jing Liang#, Fangfang Wang#, Chaojie Ma, Kehai Liu, Can Liu, Hao Hong*, Huaibin Shen*, Kaihui Liu*, Enge Wang. "Tuning energy transfer efficiency in quantum dots mixture by controling donor/acceptor ratio", Chinese Physics B 2021, 30, 127802    PDF   
 32. He Ma#, Nianze Shang#, Jing Liang#, Chang Liu, Fangfang Wang, Mengze Zhao, Zhibin Zhang, Zhihong Zhang, Chaojie Ma, Can Liu, Muhong Wu, Huaibin Shen* , Hao Hong*, Kaihui Liu*. "Enhanced Hot Carrier Up-Conversion in Graphene By Quantum Dot Coating", Advanced Optical Materials. 2021, 2101563    PDF   
 33. Chenyang Li, Qifa Wang, Hang Diao, Zhen Hao, Weixing Yu, Kaihui Liu, Xuetao Gan*, Fajun Xiao*, Jianlin Zhao*. "Enhanced Photoluminescence of Monolayer MoSe2 in a Double Resonant Plasmonic Nanocavity with Fano Resonance and Mode Matching", Laser & Photonics Reviews 2021, 2100199    PDF   
 34. Jinhuan Wang#, Xiaozhi Xu#, Ting Cheng#, Lehua Gu#, Ruixi Qiao, Zhihua Liang, Dongdong Ding, Hao Hong, Peiming Zheng, Zhibin Zhang, Zhihong Zhang, Shuai Zhang, Guoliang Cui, Chao Chang, Chen Huang, Jiajie Qi, Jing Liang, Can Liu, Yonggang Zuo, Guodong Xue, Xinjie Fang, Jinpeng Tian, Muhong Wu, Yi Guo, Zhixin Yao, Qingze Jiao, Lei Liu, Peng Gao, Qunyang Li, Rong Yang, Guangyu Zhang, Zhilie Tang, Dapeng Yu, Enge Wang, Jianming Lu, Yun Zhao*, Shiwei Wu*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Dual-coupling-guided epitaxial growth of wafer-scale single-crystal WS2 monolayer on vicinal a-plane sapphire", Nature Nanotechnology 2021, doi: 10.1038/s41565-021-01004-0    Link1   Link2   PDF   
 35. Fang Liu#, Tao Wang#, Zhihong Zhang#, Tong Shen#, Xin Rong, Bowen Sheng, Liuyun Yang, Duo Li, Jiaqi Wei, Shanshan Sheng, Xingguang Li, Zhaoying Chen, Renchun Tao, Ye Yuan, Xuelin Yang, Fujun Xu, Jingmin Zhang, Kaihui Liu*, Xin-Zheng Li*, Bo Shen, Xinqiang Wang*. "Lattice Polarity Manipulation of Quasi-vdW Epitaxial GaN Films on Graphene through Interface Atomic Configuration", Advanced Materials 2021, 12, 5967    PDF   
 36. Yang Cheng#, Haoyue Wan, Tianyu Liang, Can Liu, Muhong Wu, Hao Hong,* Kaihui Liu,*and Huaibin Shen*. "Continuously Graded Quantum Dots: Synthesis, Applications in Quantum Dot Light-Emitting Diodes, and Perspectives", J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 5967    PDF   
 37. Xu Cheng#, Xu Zhou, Chen Huang, Can Liu, Chaojie Ma, Hao Hong, Wentao Yu*, Kaihui Liu* and Zhongfan Liu*. "Tunable and highly sensitive temperature sensor based on graphene photonic crystal fiber", Chinese Physics B 2021,doi.org/10.1088/1674-1056/ac11d0    PDF   
 38. Mao-Sen Qin#, Xing-Guo Ye, Peng-Fei Zhu, Wen-Zheng Xu, Jing Liang, Kaihui Liu* and Zhi-Min Liao*. "Strain-dependent resistance and giant gauge factor in monolayer WSe2", Chinese Physics B 2021,doi.org/10.1088/1674-1056/ac11d2    PDF   
 39. Congbing Tan#, Yongqi Dong#, Yuanwei Sun#, Chang Liu#, Pan Chen, Xiangli Zhong, Ruixue Zhu, Mingwei Liu, Jingmin Zhang, Jinbin Wang, Kaihui Liu, Xuedong Bai, Dapeng Yu, Xiaoping Ouyang, Jie Wang*, Peng Gao*, Zhenlin Luo* and Jiangyu Li*. "Engineering polar vortex from topologically trivial domain architecture", Nature Communications 2021, 12, 4620    PDF   
 40. Fengrui Yao#, Wentao Yu#, Can Liu#, Yingze Su, Yilong You, He Ma, Ruixi Qiao, Chunchun Wu, Chaojie Ma, Peng Gao, Fajun Xiao, Jianlin Zhao, Xuedong Bai, Zhipei Sun, Shigeo Maruyama, Feng Wang, Jin Zhang and Kaihui Liu*. "Complete structural characterization of single carbon nanotubes by Rayleigh scattering circular dichroism", Nature Nanotechnology 2021, doi: 10.1038/s41565-021-00953-w    Link1   Link2   PDF   
 41. Kaihui Liu, Yuichiro K. Kato, and Shigeo Maruyama. "Optical Spectroscopy of Individual Single-Walled Carbon Nanotubes", Progress in Nanophotonics 6 - Chapter 5    PDF   
 42. Dikui Zhou#, Zhihong Zhang#, Yihan Zhu#, Yiqun Xiao, Qingqing Ding, Luoyuan Ruan, Yiran Sun, Zhibin Zhang, Chongzhi Zhu, Zongping Chen, Yongjun Wu, Yuhui Huang, Guan Sheng, Jixue Li, Dapeng Yu, Enge Wang, Zhaohui Ren*, Xinhui Lu*, Kaihui Liu* and Gaorong Han*. "Pattern-Potential-Guided Growth of Textured Macromolecular Films on Graphene/High-Index Copper", Advanced Materials 2021, 2006836    PDF   
 43. Mingqiang Li#, Shuzhen Yang#, Ruochen Shi, Linglong, Ruixue Zhu, Xiaomei Li, Yang Cheng, Xiumei Ma, Jingmin Zhang, Kaihui Liu, Pu Yu* and Peng Gao*. "Engineering of multiferroic BiFeO3 grain boundaries with head-to-head polarization configurations", Science Bulletin 2021, 66, 771    PDF   
 44. Adeel Y. Abid#, Yuanwei Sun#, Xu Hou#, Congbing Tan#, Xiangli Zhong*, Ruixue Zhu, Haoyun Chen, Ke Qu, Yuehui Li, Mei Wu, Jingmin Zhang, Jinbin Wang, Kaihui Liu, Xuedong Bai, Dapeng Yu, Xiaoping Ouyang, Jie Wang*, Jiangyu Li* and Peng Gao*. "Creating polar antivortex in PbTiO3/SrTiO3 superlattice", Nature Communications 2021, 12, 2054    PDF   
 45. Shiyin Cao, Liping Hou, Qifa Wang, Chenyang Li, Weixing Yu, Xuetao Gan*, Kaihui Liu, Malin Premaratne, Fajun Xiao* and Jianlin Zhao*. "Augmenting photoluminescence of monolayer MoS2 using high order modes in a metal dimer-on-film nanocavity", Photonics Research 2021, 9, 501    PDF   
 46. Jin Zhang*#, Hao Hong#, Jincan Zhang#, Chunchun Wu, Hailin Peng, Kaihui Liu* and Sheng Meng*. "Unravelling a Zigzag Pathway for Hot Carrier Collection with Graphene Electrode", J. Phys. Chem. Lett. 2021, 12, 2886    PDF   
 47. Shuangxing Zhu, Chen Zhang, Qiyi Wu, Xiaofang Tang, Hao Liu, Ziteng Liu, Yang Luo, Jiaojiao Song, Fanying Wu, Yinzou Zhao, Shuyu Liu, Tian Le, Xin Lu, He Ma, Kaihui Liu, Yahua Yuan, Han Huang, Jun He, H. Y. Liu, Yuxia Duan and Jianqiao Meng*. "Temperature evolution of quasiparticle dispersion and dynamics in semimetallic 1T -TiTe2 via high-resolution angle-resolved photoemission spectroscopy and ultrafast optical pump-probe spectroscopy", Physical Review B 2021, 103, 115108    PDF   
 48. Xiaozhi Xu*#, Ruixi Qiao#, Zhihua Liang, Zhihong Zhang, Ran Wang, Fankai Zeng, Guoliang Cui, Xiaowen Zhang, Dingxin Zou, Yi Guo, Can Liu, Ying Fu, Xu Zhou, Muhong Wu, Zhujun Wang, Yue Zhao, Enke Wang, Zhilie Tang, Dapeng Yu and Kaihui Liu*. "Towards intrinsically pure graphene grown on copper", Nano Research 2021    PDF   
 49. Fangtao Li, Mingming Jiang, Yang Cheng, Yufei Zhang, Zheng Yang, Yiyao Peng, Wenda Ma, Qiushuo Chen, Chunfeng Wang, Kaihui Liu, Rongming Wang*, Junfeng Lu* and Caofeng Pan*. "Single-mode lasing of CsPbBr3 perovskite NWs enabled by the Vernier effect", Nanoscale 2021, 13, 4432    PDF   
 50. Shaohua Chen#, Chenyuan Zhu#, Haoyang Gu, Li Wang, Jiajie Qi, Lixiang Zhong, Zhibin Zhang, Chunlei Yang, Guoshuai Shi, Siwen Zhao, Shuzhou Li, Kaihui Liu* and Liming Zhang*. "Enhanced Electrochemical Methanation of Carbon Dioxide at the Single-Layer Hexagonal Boron Nitride/Cu Interfacial Perimeter", Nano Letters 2021, 21, 4469    PDF   
 51. Hao Hong#, Chunchun Wu#, Zixun Zhao, Yonggang Zuo, Jinhuan Wang, Can Liu, Jin Zhang, Fangfang Wang, Jiangang Feng, Huaibin Shen, Jianbo Yin, Yuchen Wu, Yun Zhao, Kehai Liu, Peng Gao, Sheng Meng, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Kaihui Liu* and Jie Xiong*. "Giant enhancement of optical nonlinearity in two-dimensional materials by multiphoton-excitation resonance energy transfer from quantum dots", Nature Photonics 2021, 15, 510    PDF   
 52. Chenyuan Zhu#, Zhibin Zhang#, Lixiang Zhong#, Chia-Shuo Hsu#, Xiaozhi Xu, Yingzhou Li, Siwen Zhao, Shaohua Chen, Jiayi Yu, Shulin Chen, Mei Wu, Peng Gao, Shuzhou Li*, Hao Ming Chen*, Kaihui Liu* and Liming Zhang*. "Product-Specific Active Site Motifs of Cu for Electrochemical CO2 Reduction", Chem 2021, 7, 406    Link1   PDF  
 53. Mao-Sen Qin, Peng-Fei Zhu, Xing-Guo Ye, Wen-Zheng Xu, Zhen-Hao Song, Jing Liang, Kaihui Liu and Zhi-Min Liao*. "Strain Tunable Berry Curvature Dipole, Orbital Magnetization and Nonlinear Hall Effect in WSe2 Monolayer", Chinese Physics Letters 2021, 38, 017301    PDF   
 54. Bo Han, Chen Yang, Xiaolong Xu, Yuehui Li, Ruochen Shi, Kaihui Liu, Haicheng Wang*, Yu Ye*, Jing Lu, Dapeng Yu and Peng Gao*. "Correlating the electronic structures of metallic/semiconducting MoTe2 interface to its atomic structures", National Science Review 2021, 8, nwaa087    PDF   
 55. Chang Liu#, Chaojie Ma#, Jinjing Xu, Ruixi Qiao, Huacong Sun, Xiaomin Li, Zhi Xu, Peng Gao, Enge Wang, Kaihui Liu* and Xuedong Bai*. "Development of in situ optical spectroscopy with high temporal resolution in an aberration-corrected transmission electron microscope", Review of Scientific Instruments 2021, 92, 013704    PDF   
 56. Chunchun Wu#, Nianze Shang#, Zixun Zhao#, Zhihong Zhang, Jing Liang, Chang Liu, Yonggang Zuo, Mingchao Ding, Jinhuang Wang, Hao Hong*, Jie Xiong* and Kaihui Liu*. "Modulation of the second-harmonic generation in MoS2 by graphene covering", Chinese Physics B 2021, 30, 027803    PDF   
 57. Xinyu Liu#, Jianlin Wang#, Chaojie Ma#, Xudan Huang, Kaihui Liu, Zhi Xu, Wenlong Wang, Lifen Wang* and Xuedong Bai*. "Atomic-scale visualization of metallic lead leak related fine structure in CsPbBr3 quantum dots", Nanoscale 2021, 13, 124    PDF   
 58. Ning Li#, Xiangdong Guo#, Xiaoxia Yang*, Ruishi Qi, Tianyu Qiao, Yifei Li, Ruochen Shi, Yuehui Li, Kaihui Liu, Zhi Xu, Lei Liu, F. Javier García de Abajo, Qing Dai*, En-Ge Wang and Peng Gao*. "Direct observation of highly confined phonon polaritons in suspended monolayer hexagonal boron nitride", Nature Materials 2021, 20, 43    PDF
 59. Hao Huang#, Hongming Guan#, Meng Su, Xiaoyue Zhang, Yuan Liu, Chuansheng Liu, Zhihong Zhang, Kaihui Liu, Lei Liao* and Ning Tang*. "Gate-tunable linear magnetoresistance in molybdenum disulfide field-effect transistors with graphene insertion layer", Nano Research 2021, 14, 1814    PDF


 60. Year 2020

 61. Nan Wei, Ying Tian, Yongping Liao, Natsumi Komatsu, Weilu Gao, Alina Lyuleeva-Husemann, Qiang Zhang, Aqeel Hussain, Er-Xiong Ding, Fengrui Yao, Janne Halme, Kaihui Liu, Junichiro Kono, Hua Jiang and Esko I. Kauppine*. "Colors of Single-Wall Carbon Nanotubes", Advanced Materials 2020, 2006395    PDF   
 62. Junwei Chu#, Yang Wang#, Xuepeng Wang#, Kai Hu, Gaofeng Rao, Chuanhui Gong, Chunchun Wu, Hao Hong, Xianfu Wang*, Kaihui Liu*, Chunlei Gao* and Jie Xiong*. "2D Polarized Materials: Ferromagnetic, Ferrovalley, Ferroelectric Materials, and Related Heterostructures", Advanced Materials 2020, 2004469    PDF   
 63. Shubin Su, Hao Li, Jingxian Huang, Zhibin Zhang, Chenhui Liang, Wenxiang Jiang, Aolin Deng, Kaihui Liu, Zhiwen Shi, Dong Qian and Haihua Tao*. "Patterning Graphene Films by H2O-Based Magnetic-Assisted UV Photolysis", ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12, 55382    PDF  
 64. Yang Cheng#, Hao Hong#, Hui Zhao#, Chunchun Wu, Yu Pan, Can Liu, Yonggang Zuo, Zhihong Zhang, Jin Xie, Jinhuan Wang, Dapeng Yu, Yu Ye, Sheng Meng and Kaihui Liu*. "Ultrafast Optical Modulation of Harmonic Generation in Two-Dimensional Materials", Nano Letters 2020, 20, 8053    PDF  
 65. He Ma, Jing Liang, Hao Hong, Kehai Liu, Dingxin Zou, Muhong Wu and Kaihui Liu*. "Rich information of 2D materials revealed by optical second harmonic generation", Nanoscale 2020, 12, 22891    Link1   PDF  
 66. Zhibin Zhang#, Jiajie Qi#, Mengze Zhao, Nianze Shang, Yang Cheng, Ruixi Qiao, Zhihong Zhang, Mingchao Ding, Xingguang Li, Kehai Liu, Xiaozhi Xu, Kaihui Liu, Can Liu* and Muhong Wu*. "Scrolled Production of Large-Scale Continuous Graphene on Copper Foils", Chinese Physics Letters 2020, 37, 108101    High Light   PDF  
 67. Lai-Peng Ma, Zhongbin Wu, Lichang Yin, Dingdong Zhang, Shichao Dong, Qing Zhang, Mao-Lin Chen, Wei Ma, Zhibin Zhang, Jinhong Du, Dong-Ming Sun, Kaihui Liu, Xiangfeng Duan, Dongge Ma, Hui-Ming Cheng and Wencai Ren*. "Pushing the conductance and transparency limit of monolayer graphene electrodes for flexible organic light-emitting diodes", PNAS 2020, 117, 25991    PDF  
 68. Yonggang Zuo#, Wentao Yu#, Can Liu#, Xu Cheng, Ruixi Qiao, Jing Liang, Xu Zhou, Jinhuan Wang, Muhong Wu, Yun Zhao, Peng Gao, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Kaihui Liu*, Xuedong Bai* and Zhongfan Liu*. "Optical fibres with embedded two-dimensional materials for ultrahigh nonlinearity", Nature Nanotechnology 2020, 15, 987    Link1   Link2   Link3   Highlight PDF   PDF   
 69. Jing Liang#, He Ma#, Jinhuan Wang, Xu Zhou, Wentao Yu, Chaojie Ma, Muhong Wu, Peng Gao, Kaihui Liu* and Dapeng Yu. "Giant pattern evolution in third-harmonic generation of strained monolayer WS2 at two-photon excitonic resonance", Nano Research 2020, 13, 3235    PDF
 70. Xu Cheng#, Xu Zhou#, Langyi Tao#, Wentao Yu#, Can Liu, Yi Cheng, Chaojie Ma, Nianze Shang, Jin Xie, Kaihui Liu* and Zhongfan Liu*. "Sandwiched graphene/hBN/graphene photonic crystal fibers with high electro-optical modulation depth and speed", Nanoscale 2020, 12, 14472    PDF
 71. Jing Liang#, Teng Tu#, Guanchu Chen, Yuanwei Sun, Ruixi Qiao, He Ma, Wentao Yu, Xu Zhou, Chaojie Ma, Peng Gao*, Hailin Peng*, Kaihui Liu* and Dapeng Yu. "Unveiling the Fine Structural Distortion of Atomically Thin Bi2O2Se by Third-Harmonic Generation", Advanced Materials 2020, 32, 2002831    PDF   
 72. Pengfei Qi#, Yang Luo#, Wei Li, Yang Cheng, Hangyong Shan, Xingli Wang, Zheng Liu, Pulickel M. Ajayan, Jun Lou, Yanglong Hou, Kaihui Liu and Zheyu Fang*. "Remote Lightening and Ultrafast Transition: Intrinsic Modulation of Exciton Spatiotemporal Dynamics in Monolayer MoS2", ACS Nano 2020, 14, 6897    PDF   
 73. Hao Hong#, Yang Cheng, Chunchun Wu, Chen Huang, Can Liu, Wentao Yu, Xu Zhou, Chaojie Ma, Jinhuan Wang, Zhihong Zhang, Yun Zhao, Jie Xiong and Kaihui Liu*. "Modulation of carrier lifetime in MoS2 monolayer by uniaxial strain", Chinese Physics B 2020, 29, 077201    PDF   
 74. Muhong Wu#, Zhibin Zhang#, Xiaozhi Xu#, Zhihong Zhang#, Yunrui Duan, Jichen Dong, Ruixi Qiao, Sifan You, Li Wang, Jiajie Qi, Dingxin Zou, Nianze Shang, Yubo Yang, Hui Li, Lan Zhu, Junliang Sun, Haijun Yu, Peng Gao, Xuedong Bai, Ying Jiang, Zhu-Jun Wang, Feng Ding*, Dapeng Yu*, Enge Wang* and Kaihui Liu*. "Seeded growth of large single-crystal copper foils with high-index facets", Nature 2020, 581, 406    Link1   Link2   Link3   Link4   Link5   Link6   Link7   Link8   Link9   Link10   Link11   Link12   Link13   Highlight   PDF   
 75. Mengzhou Liao#, Zheng Wei#, Luojun Du#, Qinqin Wang, Jian Tang, Hua Yu, Fanfan Wu, Jiaojiao Zhao, Xiaozhi Xu, Bo Han, Kaihui Liu, Peng Gao, Tomas Polcar, Zhipei Sun, Dongxia Shi, Rong Yang* and Guangyu Zhang*. "Precise control of the interlayer twist angle in large scale MoS2 homostructures", Nature Communications 2020, 11, 2153    PDF   
 76. Guang Cui#, Yi Cheng#, Can Liu#, Kewen Huang, Junliang Li, Puxin Wang, Xiaojie Duan, Ke Chen*, Kaihui Liu* and Zhongfan Liu*. "Massive Growth of Graphene Quartz Fiber as a Multifunctional Electrode", ACS Nano 2020, 14, 5938    PDF   
 77. Fang Liu#, Zhihong Zhang#, Xin Rong, Ye Yu, Tao Wang, Bowen Sheng, Jiaqi Wei, Siyuan Zhou, Xuelin Yang, Fujun Xu, Zhixin Qin, Yuantao Zhang*, Kaihui Liu*, Bo Shen and Xinqiang Wang*. "Graphene-Assisted Epitaxy of Nitrogen Lattice Polarity GaN Films on Non-Polar Sapphire Substrates for Green Light Emitting Diodes", Advanced Functional Materials 2020, 30, 2001283    PDF   
 78. Bingtong Liu#, Jin Wang, Shuji Zhao, Cangyu Qu, Yuan Liu, Liran Ma, Zhihong Zhang, Kaihui Liu, Quanshui Zheng and Ming Ma*. "Negative friction coefficient in microscale graphite/mica layered heterojunctions", Science Advances 2020, 6, eaaz6787    PDF   
 79. Pan Chen#, Xiangli Zhong#, Jacob A. Zorn, Mingqiang Li, Yuanwei Sun, Adeel Y. Abid, Chuanlai Ren, Yuehui Li, Xiaomei Li, Xiumei Ma, Jinbin Wang, Kaihui Liu, Zhi Xu, Congbing Tan*, Longqing Chen, Peng Gao* and Xuedong Bai*. "Atomic imaging of mechanically induced topological transition of ferroelectric vortices", Nature Communications 2020, 11, 1840    PDF   
 80. Can Liu#, Li Wang#, Jiajie Qi# and Kaihui Liu*. "Designed Growth of Large-Size 2D Single Crystals", Advanced Materials 2020, 32, 2000046    Link1   Link2   Link3   Link4   Link5   Link6   PDF   
 81. Jianwei Wang#, Zhihong Zhang#, Shujie Wang#, Ruifeng Zhang, Yi Guo, Gang Cheng, Yuzong Gu, Kaihui Liu* and Ke Chen*. "Superstable Copper Nanowire Network Electrodes by Single-Crystal Graphene Covering and Their Applications in Flexible Nanogenerator and Light-emitting Diode", Nano Energy 2020, 71, 104638    PDF   
 82. Xiangdong Guo#, Ruina Liu, Debo Hu, Hai Hu, Zheng Wei, Rui Wang, Yunyun Dai, Yang Cheng, Ke Chen, Kaihui Liu, Guangyu Zhang, Xing Zhu, Zhipei Sun*, Xiaoxia Yang* and Qing Dai*. "Efficient All-Optical Plasmonic Modulators with Atomically Thin Van Der Waals Heterostructures", Advanced Materials 2020, 32, 1907105    PDF  
 83. Gui Cen#, Zhibin Zhang, Xinyu Lü, Kaihui Liu and Zhiqiang Li*. "Near-field infrared microscopy of graphene on metal substrate", Acta Physica Sinica 2020, 69, 027803    PDF   
 84. Zhu-Jun Wang*#, Jichen Dong#, Linfei Li#, Guocai Dong, Yi Cui, Yang Yang, Wei Wei, Raoul Blume, Qing Li, Li Wang, Xiaozhi Xu, Kaihui Liu, Cédric Barroo, Joost W. M. Frenken, Qiang Fu, Xinhe Bao, Robert Schlögl, Feng Ding* and Marc-Georg Willinger*. "The Coalescence Behavior of Two-Dimensional Materials Revealed by Multi-Scale In Situ Imaging during Chemical Vapor Deposition Growth", ACS Nano 2020, 14, 1902    PDF   
 85. Chaojie Ma#, Jianglei Di, Jiazhen Dou, Peng Li, Fajun Xiao, Kaihui Liu, Xuedong Bai and Jianlin Zhao*. "Structured light beams created through a multimode fiber via virtual Fourier filtering based on digital optical phase conjugation", Applied Optics 2020, 59, 701    PDF   
 86. Zhi Wang#, Yulan Han#, Jing Liang#, Haoliang Huang#, Chuansheng Hu, Ping Liu, Junxiang Xiang, Zeming Qi, Yalin Lu, Kaihui Liu*, Jun Jiang* and Bin Xiang*. "Hydrogenation-Induced Phase Transition in Atomic-Layered α-MoCl3 Driven by Laser Illumination in a Moist Atmosphere", ACS Applied Electronic Materials 2020, 2, 2678    PDF  
 87. Xiaomei Li#, Congbing Tan#, Chang Liu#, Peng Gaob*, Yuanwei Sun, Pan Chen, Mingqiang Li, Lei Liao, Ruixue Zhu, Jinbin Wang, Yanchong Zhao, Lifen Wang, Zhi Xu, Kaihui Liu, Xiangli Zhong*, Jie Wang and Xuedong Bai*. . "Atomic-scale observations of electrical and mechanical manipulation of topological polar flux closure", PNAS 2020, 117, 18954    PDF  
 88. Weikang Dong#, Ruishi Qi#, Tiansheng Liu, Yi Li, Ning Li, Ze Hua, Zirui Gao, Shuyuan Zhang, Kaihui Liu, Jiandong Guo, and Peng Gao*. "Broad-Spectral-Range Sustainability and Controllable Excitation of Hyperbolic Phonon Polaritons in α-MoO3", Advanced Materials 2020, 32, 2002014    PDF  
 89. Xujing Li#, Li Yin#, Zhengxun Lai, Mei Wu, Yu Sheng, Lei Zhang, Yuanwei Sun, Shulin Chen, Xiaomei Li, Jingmin Zhang, Yuehui Li, Kaihui Liu, Kaiyou Wang, Dapeng Yu, Xuedong Bai*, Wenbo Mi* and Peng Gao*. "Atomic origin of spin-valve magnetoresistance at the SrRuO3 grain boundary", National Science Review 2020, 7, 755    PDF


 90. Year 2019

 91. Luojun Du#, Qian Zhang, Tingting Zhang, Zhiyan Jia, Jing Liang, Gui-Bin Liu, Rong Yang, Dongxia Shi, Jianyong Xiang, Kaihui Liu, Zhipei Sun, Yugui Yao, Qingming Zhang* and Guangyu Zhang*. "Robust circular polarization of indirect Q-K transitions in bilayer 3R-WS2", Physical Review B 2019, 100, 161404    PDF   
 92. Xiaobo Li#, Xiao Wang#, Jinhua Hong*, Dongyan Liu, Qingliang Feng, Zhibin Lei, Kaihui Liu, Feng Ding* and Hua Xu*. "Nanoassembly Growth Model for Subdomain and Grain Boundary Formation in 1T' Layered ReS2", Advanced Functional Materials 2019, 29, 1906385    PDF   
 93. Yuanwei Sun#, Adeel Y. Abid#, Congbing Tan#, Chuanlai Ren, Mingqiang Li, Ning Li, Pan Chen, Yuehui Li, Jingmin Zhang, Xiangli Zhong*, Jinbin Wang, Min Liao, Kaihui Liu, Xuedong Bai, Yichun Zhou, Dapeng Yu and Peng Gao*. "Subunit cell–level measurement of polarization in an individual polar vortex", Science Advances 2019, 5, 4355    PDF   
 94. Chi Li#, Ke Chen#, Mengxue Guan#, Xiaowei Wang, Xu Zhou, Feng Zhai, Jiayu Dai, Zhenjun Li, Zhipei Sun, Sheng Meng*, Kaihui Liu* and Qing Dai*. "Extreme nonlinear strong-field photoemission from carbon nanotubes", Nature Communications 2019, 10, 4891    PDF   
 95. Zhihong Zhang#, Xiaozhi Xu, Ruixi Qiao, Junjiang Liu, Yuxia Feng, Zhibin Zhang, Peizhao Song, Muhong Wu, Lan Zhu, Xuelin Yang, Peng Gao, Lei Liu, Jie Xiong, Enge Wang and Kaihui Liu*. "Low-temperature epitaxy of transferable high-quality Pd(111) films on hybrid graphene/Cu(111) substrate", Nano Research 2019, 12, 2712    Cover Story Link   Cover Story Picture   PDF   
 96. Yang Cheng#, Chen Huang#, Hao Hong#, Zixun Zhao and Kaihui Liu*. "The emerging properties of two-dimensional twisted bilayer materials", Chinese Physics B 2019, 28, 107304   Topic Review PDF   PDF   
 97. Yadian Xie#, Ting Cheng#, Can Liu#, Ke Chen, Yi Cheng, Zhaolong Chen, Lu Qiu, Guang Cui, Yue Yu, Lingzhi Cui, Mengtao Zhang, Jin Zhang, Feng Ding*, Kaihui Liu* and Zhongfan Liu*. "Ultrafast Catalyst-Free Graphene Growth on Glass Assisted by Local Fluorine Supply", ACS Nano 2019, 13, 10272    PDF   
 98. Ke Chen#, Xu Zhou#, Xu Cheng#, Ruixi Qiao, Yi Cheng, Can Liu, Yadian Xie, Wentao Yu, Fengrui Yao, Zhipei Sun, Feng Wang, Kaihui Liu* and Zhongfan Liu*. "Graphene photonic crystal fibre with strong and tunable light–matter interaction", Nature Photonics 2019, 13, 754    Highlight Story   Link1   Link2   Link3   Link4   PDF   
 99. Yuxia Feng#, Xuelin Yang*, Zhihong Zhang, Duan Kang, Jie Zhang, Kaihui Liu*, Xinzheng Li, Jianfei Shen, Fang Liu, Tao Wang, Panfeng Ji, Fujun Xu, Ning Tang, Tongjun Yu, Xinqiang Wang, Dapeng Yu, Weikun Ge and Bo Shen*. "Epitaxy of Single-Crystalline GaN Film on CMOS-Compatible Si(100) Substrate Buffered by Graphene", Advanced Functional Materials 2019, 29, 1905056    PDF   
 100. Shuji Zhao#, Zhihong Zhang, Zhanghui Wu, Kaihui Liu, Quanshui Zheng and Ming Ma*. "The Impacts of Adhesion on the Wear Property of Graphene", Advanced Materials Interfaces 2019, 6, 1900721    PDF   
 101. Can Liu#, Hao Hong#, Qinghe Wang, Ping Liu, Yonggang Zuo, Jing Liang, Yang Cheng, Xu Zhou, Jinhuan Wang, Yun Zhao, Jie Xiong, Bin Xiang, Jin Zhang and Kaihui Liu*. "Strong-coupled hybrid structure of carbon nanotube and MoS2 monolayer with ultrafast interfacial charge transfer", Nanoscale 2019, 11, 17195    Cover Story PDF   HOT Article   PDF   
 102. Can Liu#, Xiaozhi Xu#, Lu Qiu#, Muhong Wu#, Ruixi Qiao, Li Wang, Jinhuan Wang, Jingjing Niu, Jing Liang, Xu Zhou, Zhihong Zhang, Mi Peng, Peng Gao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Ding Ma, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Dapeng Yu, Enge Wang, Jie Xiong*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Kinetic modulation of graphene growth by fluorine through spatially confined decomposition of metal fluorides", Nature Chemistry 2019, 11, 730    Link1   Link2   Link3   Link4   Link5   Link6   Link7   PDF   
 103. Jinghuan Yang#, Quan Sun*, Wei Liu, Zhibin Zhang, Xiaoyong Hu*, Kaihui Liu*, Hong Yang, Hiroaki Misawa and Qihuang Gong. "Engineering Ultrafast Carrier Dynamics at the Graphene/GaAs Interface by Bulk Doping Level", Advanced Optical Materials 2019, 7, 1900580    PDF   
 104. Shuchen Zhang#, Xiao Wang#, Fengrui Yao, Maoshuai He, Dewu Lin, He Ma, Yangyong Sun, Qiuchen Zhao, Kaihui Liu, Feng Ding* and Jin Zhang*. "Controllable Growth of (n, n − 1) Family of Semiconducting Carbon Nanotubes", Chem 2019, 5, 1182    PDF   
 105. Xiaoming Xu#, Yan Li*, Yanzhang Li, Anhuai Lu*, Ruixi Qiao, Kaihui Liu, Hongrui Ding and Changqiu Wang. "Characteristics of desert varnish from nanometer to micrometer scale: A photo-oxidation model on its formation", Chemical Geology 2019, 522, 55    PDF   
 106. Li Wang#, Xiaozhi Xu#, Leining Zhang#, Ruixi Qiao#, Muhong Wu, Zhichang Wang, Shuai Zhang, Jing Liang, Zhihong Zhang, Zhibin Zhang, Wang Chen, Xuedong Xie, Junyu Zong, Yuwei Shan, Yi Guo, Marc Willinger, Hui Wu, Qunyang Li, Wenlong Wang, Peng Gao, Shiwei Wu, Yi Zhang, Ying Jiang, Dapeng Yu, Enge Wang, Xuedong Bai*, Zhu-Jun Wang*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Epitaxial growth of a 100-square-centimetre single-crystal hexagonal boron nitride monolayer on copper", Nature 2019, 570, 91    arXiv:1811.06688    Link1   Link2   Link3   Link4   Link5   Link6   Link7   Link8   Link9   Link10   Link11   Link12   PDF   
 107. Bing Deng#, Zhaowei Xin, Ruiwen Xue, Shishu Zhang, Xiaozhi Xu, Jing Gao, Jilin Tang, Yue Qi, Yani Wang, Yan Zhao, Luzhao Sun, Huihui Wang, Kaihui Liu, Mark H. Rummeli, Lu-Tao Weng, Zhengtang Luo, Lianming Tong, Xinyu Zhang, Changsheng Xie, Zhongfan Liu* and Hailin Peng*. "Scalable and ultrafast epitaxial growth of single-crystal graphene wafers for electrically tunable liquid-crystal microlens arrays", Science Bulletin 2019, 64, 659    PDF   
 108. Mingqiang Li#, Bo Wang, Heng-Jui Liu, Yen-Lin Huang, Jingmin Zhang, Xiumei Ma, Kaihui Liu, Dapeng Yu, Ying-Hao Chu, Long-Qing Chen and Peng Gao*. "Direct observation of weakened interface clamping effect enabled ferroelastic domain switching", Acta Materialia 2019, 171, 184    PDF   
 109. He Ding#, Hao Hong, Dali Cheng, Zhao Shi, Kaihui Liu and Xing Sheng*. "Power- and Spectral-Dependent Photon-Recycling Effects in a Double-Junction Gallium Arsenide Photodiode", ACS Photonics 2019, 6, 59    PDF   
 110. Anhuai Lu*#, Yan Li#, Hongrui Ding#, Xiaoming Xu, Yanzhang Li, Guiping Ren, Jing Liang, Yuwei Liu, Hao Hong, Ning Chen, Shengqi Chu, Feifei Liu, Yan Li, Haoran Wang, Cong Ding, Changqiu Wang, Yong Lai, Juan Liu, Jeffrey Dick, Kaihui Liu* and Michael F. Hochella Jr*. "Photoelectric conversion on Earth’s surface via widespread Fe- and Mn-mineral coatings", PNAS 2019, 116, 9741    Link1   Link2   Link3   Link4   PDF   
 111. Zheng Yang#, Junfeng Lu#, Minghua ZhuGe, Yang Cheng, Jufang Hu, Fangtao Li, Shuang Qiao, Yufei Zhang, Guofeng Hu, Qing Yang*, Dengfeng Peng, Kaihui Liu* and Caofeng Pan*. "Controllable Growth of Aligned Monocrystalline CsPbBr3 Microwire Arrays for Piezoelectric-Induced Dynamic Modulation of Single-Mode Lasing", Advanced Materials 2019, 31, 1900647    PDF   
 112. Yan Sun#, Zishu Zhou, Zhen Huang, Jiangbin Wu, Liujiang Zhou, Yang Cheng, Jinqiu Liu, Chao Zhu, Maotao Yu, Peng Yu, Wei Zhu, Yue Liu, Jian Zhou, Bowen Liu, Hongguang Xie, Yi Cao, Hai Li, Xinran Wang, Kaihui Liu, Xiaoyong Wang, Jianpu Wang, Lin Wang* and Wei Huang*. "Band Structure Engineering of Interfacial Semiconductors Based on Atomically Thin Lead Iodide Crystals", Advanced Materials 2019, 31, 1806562    PDF   
 113. Jing Liang#, Jinhuan Wang, Zhihong Zhang, Yingze Su, Yi Guo, Ruixi Qiao, Peizhao Song, Peng Gao, Yun Zhao, Qingze Jiao, Shiwei Wu, Zhipei Sun, Dapeng Yu and Kaihui Liu*. "Universal Imaging of Full Strain Tensor in 2D Crystals with Third‐Harmonic Generation", Advanced Materials 2019, 31, 1808160    PDF   
 114. Zhibin Zhang#, Kaihui Liu*. "Two meters graphene film for generators", Science Bulletin 2019, 64, 487    PDF  
 115. Yu Zhang#, Di Huang#, Yuwei Shan, Tao Jiang, Zhihong Zhang, Kaihui Liu, Lei Shi, Jinluo Cheng, John E. Sipe, Weitao Liu* and Shiwei Wu*. "Doping-Induced Second-Harmonic Generation in Centrosymmetric Graphene from Quadrupole Response", Physical Review Letters 2019, 122, 047401    PDF   
 116. Dongxue Chen#, Ruixi Qiao#, Xiaozhi Xu, Weikang Dong, Li Wang, Ruisong Ma, Can Liu, Zhihong Zhang, Muhong Wu, Lei Liu, Lihong Bao, Hui-Tian Wang, Peng Gao, Kaihui Liu* and Dapeng Yu*. "Sub-10 nm Stable Graphene Quantum Dots Embedded in Hexagonal Boron Nitride", Nanoscale 2019, 11, 4226    PDF   
 117. Yufei Sun#, Jinbo Pan#, Zetao Zhang#, Kenan Zhang, Jing Liang, Weijun Wang, Zhiquan Yuan, Yukun Hao, Bolun Wang, Jingwei Wang, Yang Wu, Jingying Zheng, Liying Jiao, Shuyun Zhou, Kaihui Liu, Chun Cheng, Wenhui Duan, Yong Xu*, Qimin Yan* and Kai Liu*. "Elastic Properties and Fracture Behaviors of Biaxially Deformed, Polymorphic MoTe2", Nano Letters 2019, 19, 761    PDF   
 118. Bo Han#, Shulin Chen, Jian Zou, Ruiwen Shao, Zhipeng Dou, Chen Yang, Xiumei Ma, Jing Lu, Kaihui Liu, Dapeng Yu, Liping Wang*, Haicheng Wang* and Peng Gao*. "Tracking sodium migration in TiS2 using in situ TEM", Nanoscale 2019, 11, 7474    PDF   
 119. Xujing Li#, Shulin Chen, Mingqiang Li, Kaihui Liu, Xuedong Bai* and Peng Gao*. "Atomic origin of Ti-deficient dislocation in SrTiO3 bicrystals and their electronic structures", Journal of Applied Physics 2019, 126, 174106    PDF   
 120. Hao Huang#, Xingqiang Liu*, Fang Liu, Chuansheng Liu, Xuelei Liang, Zhihong Zhang, Kaihui Liu, Xingzhong Zhao* and Lei Liao*. "Comprehensive insights into effect of van der Waals contact on carbon nanotube network field-effect transistors", Applied Physics Letters 2019, 115, 173503    PDF   
 121. Xiaomin Li#, Kaihui Liu*, Wenlong Wang and Xuedong Bai*. "Atomic-scale imaging of the defect dynamics in ceria nanowires under heating by in situ aberration-corrected TEM", Science China Chemistry 2019, 62, 1704    PDF   
 122. Luojun Du#, Jian Tang, Jing Liang, Mengzhou Liao, Zhiyan Jia, Qinghua Zhang, Yanchong Zhao, Rong Yang, Dongxia Shi, Lin Gu, Jianyong Xiang, Kaihui Liu, Zhipei Sun* and Guangyu Zhang*. "Giant Valley Coherence at Room Temperature in 3R WS2 with Broken Inversion Symmetry", Research 2019, 6494565    PDF   
 123. Peng Chen#, Cai Cheng, Cheng Shen, Jing Zhang, Shuang Wu, Xiaobo Lu, Shuopei Wang, Luojun Du, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jiatao Sun, Rong Yang, Dongxia Shi, Kaihui Liu, Sheng Meng and Guangyu Zhang*. "Band evolution of two-dimensional transition metal dichalcogenides under electric fields", Applied Physics Letters 2019, 115, 083104    PDF   


 124. Year 2018

 125. Miaoling Lin#, Qinghai Tan#, Jiangbin Wu, Xiaoshuang Chen, Jinhuan Wang, Yuhao Pan, Xin Zhang, Xin Cong, Jun Zhang, Wei Ji, Pingan Hu, Kaihui Liu and Pingheng Tan*. "Moiré Phonons in Twisted Bilayer MoS2", ACS Nano 2018, 12, 8770    PDF   
 126. Ruge Quhe#, Qiuhui Li, Qiaoxuan Zhang, Yangyang Wang, Han Zhang, Jingzhen Li, Xiuying Zhang, Dongxue Chen, Kaihui Liu, Yu Ye, Lun Dai, Feng Pan, Ming Lei and Jing Lu*. "Simulations of Quantum Transport in Sub-5-nm Monolayer Phosphorene Transistors", Physical Review Applied 2018, 10, 024022    PDF   
 127. Zhonghui Nie#, Chiara Trovatello, Eva A. A. Pogna, Stefano Dal Conte, Paulo B. Miranda, Edmund Kelleher, Chunhui Zhu, Ion Crisitan Edmond Turcu, Yongbing Xu, Kaihui Liu, Giulio Cerullo* and Fengqiu Wang*. "Broadband nonlinear optical response of monolayer MoSe2 under ultrafast excitation", Applied Physics Letters 2018, 112, 031108    PDF   
 128. Zhenyu Yang#, Hao Hong#, Fang Liu, Yuan Liu, Meng Su, Hao Huang, Kaihui Liu, Xuelei Liang, Woo Jong Yu, Quoc An Vu, Xingqiang Liu and Lei Liao*. "High-Performance Photoinduced Memory with Ultrafast Charge Transfer Based on MoS2/SWCNTs Network Van Der Waals Heterostructure", Small 2018, 15, 1804661    PDF  
 129. Shanshan Wang#, Yun Zhao*, Meimei Gao, Haoliang Xue, Yingchun Xu, Caihong Feng, Daxin Shi, Kaihui Liu and Qingze Jiao*. "Green Synthesis of Porous Cocoon-Like rGO for Enhanced Microwave Absorbing Performances", ACS Applied Materials & Interfaces 2018, 10, 42865    PDF   
 130. Di Huang#, Tao Jiang#, Yu Zhang, Yuwei Shan, Xiaodong Fan, Zhihong Zhang, Yunyun Dai, Lei Shi, Kaihui Liu, Changgan Zeng, Jian Zi, Wei-Tao Liu* and Shiwei Wu*. "Gate switching of ultrafast photoluminescence in graphene", Nano Letters 2018, 18, 7985    PDF   
 131. Shulin Chen#, Xiaowei Zhang#, Jinjin Zhao*, Ying Zhang, Guoli Kong, Qian Li, Ning Li, Yue Yu, Ningan Xu, Jingmin Zhang, Kaihui Liu, Qing Zhao, Jian Cao, Jicai Feng, Xinzheng Li, Junlei Qi*, Dapeng Yu, Jiangyu Li* and Peng Gao*. "Atomic scale insights into structure instability and decomposition pathway of methylammonium lead iodide perovskite", Nature Communications 2018, 9, 4807    PDF   
 132. Hao Hong#, Jincan Zhang#, Jin Zhang#, Ruixi Qiao, Fengrui Yao, Yang Cheng, Chunchun Wu, Li Lin, Kaicheng Jia, Yicheng Zhao, Qing Zhao, Peng Gao, Jie Xiong, Kebin Shi, Dapeng Yu, Zhongfan Liu, Sheng Meng*, Hailin Peng* and Kaihui Liu*. "Ultrafast Broadband Charge Collection from Clean Graphene/CH3NH3PbI3 Interface", JACS 2018, 140, 14952    PDF   
 133. Shuchao Qin#, Xiaoqing Chen, Qianqian Du, Zhonghui Nie, Xinran Wang, Hai Lu, Xizhang Wang, Kaihui Liu, Yongbing Xu, Yi Shi, Rong Zhang* and Fengqiu Wang*. "Sensitive and Robust Ultraviolet Photodetector Array Based on Self Assembled Graphene/C60 Hybrid Films", ACS Applied Materials & Inerfaces 2018, 10, 38326    PDF   
 134. Yue Qi#, Yunyu Wang#, Zhenqian Pang#, Zhipeng Dou#, Tongbo Wei*, Peng Gao*, Shishu Zhang, Xiaozhi Xu, Zhenghua Chang, Bing Deng, Shulin Chen, Zhaolong Chen, Haina Ci, Ruoyu Wang, Fuzhen Zhao, Jianchang Yan, Xiaoyan Yi, Kaihui Liu, Hailin Peng, Zhiqiang Liu, Lianming Tong, Jin Zhang, Yujie Wei*, Jinmin Li* and Zhongfan Liu*. "Fast Growth of Strain-free AlN on Graphene-buffered Sapphire", JACS 2018, 140, 11935    PDF   
 135. Fengrui Yao#, Can Liu#, Cheng Chen#, Shuchen Zhang, Qiuchen Zhao, Fajun Xiao, Muhong Wu, Jiaming Li, Peng Gao, Jianlin Zhao, Xuedong Bai, Shigeo Maruyama, Dapeng Yu, Enge Wang, Zhipei Sun, Jin Zhang, Feng Wang and Kaihui Liu*. "Measurement of complex optical susceptibility for individual carbon nanotubes by elliptically polarized light excitation", Nature Communications 2018, 9, 3387    Link1   Link2   PDF   
 136. Jianbo Yin#, Zhenjun Tan#, Hao Hong#, Jinxiong Wu#, Hongtao Yuan, Yujing Liu, Cheng Chen, Congwei Tan, Fengrui Yao, Tianran Li, Yulin Chen, Zhongfan Liu, Kaihui Liu* and Hailin Peng*. "Ultrafast and highly sensitive infrared photodetectors based on two-dimensional oxyselenide crystals", Nature Communications 2018, 9, 3311    Link1   Link2   Link3   PDF   
 137. Jin Zhang#, Hao Hong, Jia Zhang, Huixia Fu, Peiwei You, Johannes Lischner, Kaihui Liu*, Efthimios Kaxiras* and Sheng Meng*. "New Pathway for Hot Electron Relaxation in Two-Dimensional Heterostructures", Nano Letters 2018, 18, 6057    PDF   
 138. Yi Wan#, Zeyao Zhang, Xiaolong Xu, Zhihong Zhang, Pan Li, Xin Fang, Kun Zhang, Kai Yuan, Kaihui Liu, Guangzhao Ran, Yan Li*, Yu Ye* and Lun Dai*. "Engineering active edge sites of fractal-shaped single-layer MoS2 catalysts for high-efficiency hydrogen evolution", Nano Energy 2018, 51, 786    PDF   
 139. Chaojie Ma#, Jianglei Di, Yi Zhang, Peng Li, Fajun Xiao, Kaihui Liu, Xuedong Bai and Jianlin Zhao*. "Reconstruction of structured laser beams through a multimode fiber based on digital optical phase conjugation", Optics Letters, 2018, 43, 3333    PDF   
 140. Tao Jiang#, Di Huang#, Jinluo Cheng, Xiaodong Fan, Zhihong Zhang, Yuwei Shan, Yangfan Yi, Yunyun Dai, Lei Shi, Kaihui Liu, Changgan Zeng, Jian Zi, J. E. Sipe, Yuen-Ron Shen, Wei-Tao Liu* and Shiwei Wu*. "Gate-tunable third-order nonlinear optical response of massless Dirac fermions in graphene", Nature Photonics 2018, 12, 430    Link1   Link2   PDF   
 141. Mingqiang Li#, Xiaoxing Cheng, Ning Li, Heng-Jui Liu, Yen-Lin Huang, Kaihui Liu, Ying-Hao Chu, Dapeng Yu, Long-Qing Chen, Yuichi Ikuhara and Peng Gao*. "Atomic-scale mechanism of internal structural relaxation screening at polar interfaces", Physical Review B 2018, 97, 180103(R)    PDF   
 142. Chaojie Ma#, Jianglei Di, Ying Li, Fajun Xiao, Jiwei Zhang, Kaihui Liu*, Xuedong Bai and Jianlin Zhao*. "Rotational scanning and multiple-spot focusing through a multimode fiber based on digital optical phase conjugation", Applied Physics Express 2018, 11, 062501    PDF   
 143. Zhibin Zhang#, Xiaozhi Xu#, Zhihong Zhang, Muhong Wu, Jinhuan Wang, Can Liu, Nianze Shang, Jinxiang Wang, Peng Gao, Dapeng Yu, Enge Wang and Kaihui Liu*. "Identification of Copper Surface Index by Optical Contrast", Advanced Materials Interfaces 2018, 5, 1800377    Cover Story Link   Cover Story PDF   PDF
 144. Baoming Yan#, Xinqi Li, Jiaji Zhao, Zhenzhao Jia, Fangdong Tang, Zhihong Zhang, Dapeng Yu, Kaihui Liu, Liyuan Zhang* and Xiaosong Wu*. "Gate tunable Kondo effect in magnetic molecule decorated graphene", Solid State Communications 2018, 278, 24    PDF   
 145. Tao Jiang#, Hao Hong#, Can Liu, Wei-Tao Liu, Kaihui Liu* and Shiwei Wu*. "Probing Phonon Dynamics in Individual Single-Walled Carbon Nanotubes", Nano Letters 2018, 18, 2590    Link1   Link2   PDF   
 146. Xiaozhi Xu#, Chang Liu#, Zhanghao Sun#, Ting Cao, Zhihong Zhang, Enge Wang, Zhongfan Liu and Kaihui Liu*. "Interfacial engineering in graphene bandgap", Chemical Society Reviews 2018, 47, 3059    Link1   Link2   Cover Story Link   Cover Story PDF   PDF   
 147. Jinhuan Wang#, Xiaozhi Xu#, Ruixi Qiao#, Jing Liang, Can Liu, Bohao Zheng, Lei Liu, Peng Gao, Qingze Jiao, Dapeng Yu, Yun Zhao* and Kaihui Liu*. "Visualizing grain boundaries in monolayer MoSe2 using mild H2O vapor etching ", Nano Research 2018, 11, 4082    Link1   PDF   
 148. Xiulan Zhao#, Feng Yang, Junhan Chen, Li Ding, Xiyan Liu, Fengrui Yao, Meihui Li, Daqi Zhang, Zeyao Zhang, Xu Liu, Juan Yang, Kaihui Liu and Yan Li*. "Selective Growth of Chirality-Enriched Semiconducting Nanotubes by Using Bimetallic Catalysts from Salt Precursors", Nanoscale 2018, 10, 6922    PDF   
 149. Xiaozhi Xu#, Ding Yi#, Zhichang Wang#, Jiachen Yu#, Zhihong Zhang, Ruixi Qiao, Zhanghao Sun, Zonghai Hu, Peng Gao, Hailin Peng, Zhongfan Liu, Dapeng Yu, Enge Wang, Ying Jiang*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Greatly Enhanced Anticorrosion of Cu by Commensurate Graphene Coating", Advanced Materials 2018, 30, 1702944    Link1   Link2   Link3   Link4   PDF   


 150. Year 2017

 151. Wenke Zhou#, Yicheng Zhao#, Xu Zhou, Rui Fu, Qi Li, Yao Zhao, Kaihui Liu, Dapeng Yu and Qing Zhao*. "Light-Independent Ionic Transport in Inorganic Perovskite and Ultrastable Cs-Based Perovskite Solar Cells", The Journal of Physical Chemistry Letters 2017, 8, 4122    PDF   
 152. Ziheng Ji#, Hao Hong#, Jin Zhang#, Qi Zhang#, Wei Huang, Ting Cao, Ruixi Qiao, Can Liu, Jing Liang, Chuanhong Jin*, Liying Jiao, Kebin Shi*, Sheng Meng and Kaihui Liu*. "Robust Stacking-Independent Ultrafast Charge Transfer in MoS2/WS2 Bilayers", ACS Nano 2017, 11, 12020    Link1   Link2   PDF   
 153. Yue Qi#, Caixia Meng, Xiaozhi Xu, Bing Deng, Nannan Han, Mengxi Liu, Min Hong, Yanxiao Ning, Kaihui Liu, Jijun Zhao, Qiang Fu, Yuanchang Li*, Yanfeng Zhang* and Zhongfan Liu*. "Unique Transformation from Graphene to Carbide on Re(0001) Induced by Strong Carbon–Metal Interaction", JACS 2017, 139, 17574    PDF
 154. Hua Yu#, Mengzhou Liao#, Wenjuan Zhao, Guodong Liu, X. J. Zhou, Zheng Wei, Xiaozhi Xu, Kaihui Liu, Zonghai Hu, Ke Deng, Shuyun Zhou, Jin-An Shi, Lin Gu, Cheng Shen, Tingting Zhang, Luojun Du, Li Xie, Jianqi Zhu, Wei Chen, Rong Yang, Dongxia Shi and Guangyu Zhang*. "Wafer-Scale Growth and Transfer of Highly-Oriented Monolayer MoS2 Continuous Films", ACS Nano 2017, 11, 12001    PDF   
 155. Jing Liang#, Jin Zhang#, Zhenzhu Li#, Hao Hong#, Jinhuan Wang, Zhihong Zhang, Xu Zhou, Ruixi Qiao, Jiyu Xu, Peng Gao, Zhirong Liu, Zhongfan Liu, Zhipei Sun*, Sheng Meng*, Kaihui Liu* and Dapeng Yu. "Monitoring Local Strain Vector in Atomic-Layered MoSe2 by Second-Harmonic Generation", Nano Letters 2017, 17, 7539    Link1   PDF   
 156. Yunfan Guo#, Jinyuan Zhou, Yujing Liu, Xu Zhou, Fengrui Yao, Congwei Tan, Jinxiong Wu, Li Lin, Kaihui Liu, Zhongfan Liu and Hailin Peng*. “Chemical Intercalation of Topological Insulator Grid Nanostructures for High-Performance Transparent Electrodes”, Advanced Materials 2017, 29, 1703424    PDF   
 157. Chi Li#, Xu Zhou#, Feng Zhai, Zhenjun Li, Fengrui Yao, Ruixi Qiao, Ke Chen, Matthew Thomas Cole, Dapeng Yu, Zhipei Sun*, Kaihui Liu* and Qing Dai*. "Carbon Nanotubes as an Ultrafast Emitter with a Narrow Energy Spread at Optical Frequency", Advanced Materials 2017, 29, 1701580   Inside Cover Story   Link1   Link2   Link3   PDF   
 158. Chi Li#, Xu Zhou#, Feng Zhai, Zhenjun Li, Fengrui Yao, Ruixi Qiao, Ke Chen, Dapeng Yu, Zhipei Sun*, Kaihui Liu* and Qing Dai*. “Quiver-quenched optical-field-emission from carbon nanotubes”, Applied Physics Letters 2017, 111, 133101   PDF   
 159. Jinghui Wang#, Hongde Yu#, Xu Zhou, Xiaozhi Liu, Renjie Zhang, Zhixing Lu, Jingying Zheng, Lin Gu, Kaihui Liu, Dong Wang* and Liying Jiao*. “Probing the crystallographic orientation of two-dimensional atomic crystals with supramolecular self-assembly”, Nature Communications 2017, 8, 377    PDF   
 160. Xiaozhi Xu#, Zhihong Zhang#, Jichen Dong, Ding Yi, Jingjing Niu, Muhong Wu, Li Lin, Rongkang Yin, Mingqiang Li, Jingyuan Zhou, Shaoxin Wang, Junliang Sun, Xiaojie Duan, Peng Gao, Ying Jiang, Xiaosong Wu, Hailin Peng, Rodney S. Ruoff, Zhongfan Liu, Dapeng Yu, Enge Wang*, Feng Ding* and Kaihui Liu*. "Ultrafast epitaxial growth of metre-sized single-crystal graphene on industrial Cu foil", Science Bulletin 2017, 62, 1074    Link1   Link2   Link3   Link4   Link5   Link6   Link7   Link8   Link9   Link10   Link11   Link12   Link13   Link14   Link15   PDF   
 161. Fengrui Yao#, Cheng Chen#, Can Liu, Jin Zhang, Feng Wang and Kaihui Liu*. "High‐Throughput Optical Imaging and Spectroscopy of One‐Dimensional Materials", Chemistry-A European Journal 2017, 23, 9703    PDF   
 162. Fajun Xiao*#, Can Liu, Kaihui Liu*, Wuyun Shang, Weiren Zhu and Jianlin Zhao*. "Control the Raman response of individual carbon nanotubes by orbital angular momentum of light", Optics Letters 2017, 42, 2491    PDF   
 163. Peng Gao*#, Zhangyuan Zhang, Mingqiang Li, Ryo Ishikawa, Bin Feng, Heng-Jui Liu, Yen-Lin Huang, Naoya Shibata, Xiumei Ma, Shulin Chen, Jingmin Zhang, Kaihui Liu, En-Ge Wang, Dapeng Yu, Lei Liao*, Ying-Hao Chu and Yuichi Ikuhara*. "Possible absence of critical thickness and size effect in ultrathin perovskite ferroelectric films", Nature Communications 2017, 8, 15549    PDF   
 164. Qiuchen Zhao#, Fengrui Yao, Zequn Wang, Shibin Deng, Lianming Tong, Kaihui Liu* and Jin Zhang*. "Real-Time Observation of Carbon Nanotube Etching Process Using Polarized Optical Microscope", Advanced Materials 2017, 29, 1701959    PDF   
 165. Zhihong Zhang#, Xiaozhi Xu#, Lu Qiu, Shaoxin Wang, Tianwei Wu, Feng Ding, Hailin Peng and Kaihui Liu*. "The Way towards Ultrafast Growth of Single-Crystal Graphene on Copper", Advanced Science 2017, 4, 1700087    Link1   PDF   
 166. He Li#, Jinhuan Wang, Song Gao, Qing Chen, Lianmao Peng, Kaihui Liu* and Xianlong Wei*. "Superlubricity between MoS2 Monolayers", Advanced Materials 2017, 29, 1701474    Link1   PDF   
 167. Jin Zhang#, Hao Hong#, Chao Lian#, Wei Ma, Xiaozhi Xu, Xu Zhou, Huixia Fu, Kaihui Liu* and Sheng Meng*. "Interlayer-State-Coupling Dependent Ultrafast Charge Transfer in MoS2/WS2 Bilayers", Advanced Science 2017, 4, 1700086    Link1   PDF   
 168. Hao Hong#, Can Liu#, Ting Cao#, Chenhao Jin, Shaoxin Wang, Feng Wang and Kaihui Liu*. "Interfacial Engineering of Van der Waals Coupled 2D Layered Materials", Advanced Materials Interfaces 2017, 4, 1601054    PDF   
 169. Yicheng Zhao#, Wenke Zhou, Xu Zhou, Kaihui Liu*, Dapeng Yu and Qing Zhao*. "Quantification of light-enhanced ionic transport in lead iodide perovskite thin films and its solar cell applications", Light: Science & Applications 2017, 6, e16243    PDF   
 170. Jingying Zheng#, Xingxu Yan, Zhixing Lu, Hailong Qiu, Guanchen Xu, Xu Zhou, Peng Wang, Xiaoqing Pan, Kaihui Liu and Liying Jiao*. "High‐Mobility Multilayered MoS2 Flakes with Low Contact Resistance Grown by Chemical Vapor Deposition", Advanced Materials 2017, 29, 1604540    PDF   
 171. XiaoZhi Xu#, JiaChen Yu#, ZhiHong Zhang# and Kaihui Liu*. "Bandgap opening in graphene", Chinese Science Bulletin 2017, 62, 2220    Link1   PDF   
 172. Kai Xu#, Dongxue Chen#, Fengyou Yang#, Zhenxing Wang, Lei Yin, Feng Wang, Ruiqing Cheng, Kaihui Liu, Jie Xiong*, Qian Liu* and Jun He*. "Sub-10 nm Nanopattern Architecture for 2D Material Field-Effect Transistors", Nano Letters 2017, 17, 1065    PDF   
 173. Peng Gao*#, Yu-Yang Zhang, Liping Wang, Shulin Chen, Yuan Huang, Xiumei Ma, Kaihui Liu and Dapeng Yu. "In situ atomic-scale observation of reversible sodium ions migration in layered metal dichalcogenide SnS2 nanostructures", Nano Energy 2017, 32, 302   PDF   


 174. Year 2016

 175. Zhenjun Tan#, Yue Wu#, Hao Hong, Jianbo Yin, Jincan Zhang, Li Lin, Mingzhan Wang, Xiao Sun, Luzhao Sun, Yucheng Huang, Kaihui Liu, Zhongfan Liu* and Hailin Peng*. "Two-Dimensional (C4H9NH3)2PbBr4 Perovskite Crystals for High-Performance Photodetector", JACS 2016, 138, 16612    PDF   
 176. Baomin Wang#, Xuewei Cao*, Zhan Wang, Yong Wang* and Kaihui Liu. "Monitoring mechanical motion of carbon nanotube based nanomotor by optical absorption spectrum" Applied Physics Letters 2016, 26, 263104    PDF   
 177. Jin Zhang#, Yang Wei*, Fengrui Yao, Dongqi Li, He Ma, Peng Lei, Hehai Fang, Xiaoyang Xiao, Zhixing Lu, Juehan Yang, Jingbo Li, Liying Jiao, Weida Hu, Kaihui Liu, Kai Liu, Peng Liu, Qunqing Li, Wei Lu, Shoushan Fan and Kaili Jiang*. "SWCNT‐MoS2‐SWCNT Vertical Point Heterostructures" , Advanced Materials 2016, 29, 1604469    PDF   
 178. Huan Wang#, Xiaozhi Xu, Jiayu Li, Li Lin, Luzhao Sun, Xiao Sun, Shuli Zhao, Congwei Tan, Cheng Chen, Wenhui Dang, Huaying Ren, Jincan Zhang, Bing Deng, Ai Leen Koh, Lei Liao, Ning Kang, Yulin Chen, Hongqi Xu, Feng Ding, Kaihui Liu, Hailin Peng* and Zhongfan Liu*. "Surface Monocrystallization of Copper Foil for Fast Growth of Large Single‐Crystal Graphene under Free Molecular Flow", Advanced Materials 2016, 28, 8968    PDF   
 179. Fanglin Wang#, Sheng Wang, Fengrui Yao, Haitao Xu, Nan Wei, Kaihui Liu and Lian-Mao Peng*. "High Conversion Efficiency Carbon Nanotube-Based Barrier-Free Bipolar-Diode Photodetector", ACS Nano 2016, 10, 9595    PDF   
 180. Daqi Zhang#, Juan Yang*, Eddwi H. Hasdeo, Can Liu, Kaihui Liu, Riichiro Saito and Yan Li*. "Multiple electronic Raman scatterings in a single metallic carbon nanotube", Physical Review B 2016, 93, 245428    PDF   
 181. Yicheng Zhao#, Wenke Zhou, Wei Ma, Sheng Meng, Heng Li, Jing Wei, Rui Fu, Kaihui Liu, Dapeng Yu and Qing Zhao*. "Correlations between Immobilizing Ions and Suppressing Hysteresis in Perovskite Solar Cells", ACS Energy Letters 2016, 1, 266    PDF   
 182. Xiaozhi Xu#, Zhihong Zhang, Lu Qiu, Jianing Zhuang, Liang Zhang, Huan Wang, Chongnan Liao, Huading Song, Ruixi Qiao, Peng Gao, Zonghai Hu, Lei Liao, Zhimin Liao, Dapeng Yu, Enge Wang, Feng Ding*, Hailin Peng* and Kaihui Liu*. "Ultrafast growth of single-crystal graphene assisted by a continuous oxygen supply", Nature Nanotechnology 2016, 11, 930    Link1   Link2   Link3   Link4   Link5   PDF   
 183. Hai Hu#, Xiaoxia Yang#, Feng Zhai, Debo Hu, Ruina Liu, Kaihui Liu*, Zhipei Sun* and Qing Dai*. "Far-field nanoscale infrared spectroscopy of vibrational fingerprints of molecules with graphene plasmons", Nature Communications 2016, 7, 12334    Link1   PDF   
 184. Peng Gao*#, Liping Wang, Yuyang Zhang*, Yuan Huang, Lei Liao, Peter Sutter, Kaihui Liu, Dapeng Yu and En-Ge Wang. "High-Resolution Tracking Asymmetric Lithium Insertion and Extraction and Local Structure Ordering in SnS2", Nano Letters 2016, 16, 5582    PDF   
 185. M.-L. Lin#, F.-R. Ran, X.-F. Qiao, J.-B. Wu, W. Shi, Z.-H. Zhang, X.-Z. Xu, K.-H. Liu, H. Li and P.-H. Tan*. "Ultralow-frequency Raman system down to 10 cm-1 with longpass edge filters and its application to the interface coupling in t(2+2)LGs", Review of Scientific Instruments 2016, 87, 053122    PDF   
 186. Fengrui Yao#, Jingyi Tang, Feng Wang* and Kaihui Liu*. "Structure–property relations in individual carbon nanotubes", Journal of the Optical Society of America B 2016, 33, C102    PDF   
 187. Jiu Li#, Qingqing Ji, Saisai Chu, Yanfeng Zhang, Yan Li, Qihuang Gong, Kaihui Liu* and Kebin Shi*. "Tuning the photo-response in monolayer MoS2 by plasmonic nano-antenna", Scientific Reports 2016, 6, 23626    PDF   
 188. Shuo Xu#, Fengqiu Wang*#, Chunhui Zhu, Yafei Meng, Yujie Liu, Wenqing Liu, Jingyi Tang, Kaihui Liu*, Guohua Hu, Richard Howe, Tawfique Hasan , Rong Zhang, Yi Shi and Yongbing Xu*. "Ultrafast Nonlinear Photoresponse of Single-Wall Carbon Nanotubes: A Broadband Degenerate Investigation", Nanoscale 2016, 8, 9304    PDF   
 189. Xiaozhi Xu#, Chenfang Lin, Rui Fu, Shuo Wang, Rui Pan, Guangshi Chen, Qixin Shen, Can Liu, Xia Guo, Yiquan Wang, Ruguang Zhao, Kaihui Liu, Zhengtang Luo*, Zonghai Hu* and Hongyun Li*. "A simple method to tune graphene growth between monolayer and bilayer", AIP Advances 2016, 6, 025026    PDF   
 190. Wenke Zhou#, Yicheng Zhao, Chenglong Shi, Haonan Huang, Jing Wei, Rui Fu, Kaihui Liu, Dapeng Yu and Qing Zhao*. "Reversible Healing Effect of Water Molecules on Fully Crystallized Metal–Halide Perovskite Film", The Journal of Physical Chemistry C 2016, 120, 4759    PDF   
 191. Jing Zhang#, Jinhuan Wang, Peng Chen, Yue Sun, Shuang Wu, Zhiyan Jia, Xiaobo Lu, Hua Yu, Wei Chen, Jianqi Zhu, Guibai Xie, Rong Yang, Dongxia Shi*, Xiulai Xu, Jianyong Xiang, Kaihui Liu and Guangyu Zhang*. "Observation of Strong Interlayer Coupling in MoS2/WS2 Heterostructures", Advanced Materials 2016, 28, 1950    PDF   
 192. Shibin Deng#, Jingyi Tang#, Lixing Kang, Yue Hu, Fengrui Yao, Qiuchen Zhao, Shuchen Zhang, Kaihui Liu* and Jin Zhang*. "High‐Throughput Determination of Statistical Structure Information for Horizontal Carbon Nanotube Arrays by Optical Imaging", Advanced Materials 2016, 28, 2018    Link1   PDF   
 193. Nannan Mao#, Jingyi Tang, Liming Xie, Juanxia Wu, Bowen Han, Jingjing Lin, Shibin Deng, Wei Ji, Hua Xu, Kaihui Liu, Lianming Tong* and Jin Zhang*. "Optical Anisotropy of Black Phosphorus in the Visible Regime", JACS 2016, 138, 300    PDF   


 194. Year 2015

 195. Qisheng Wang#, Yao Wen#, Fengrui Yao, Yun Huang, Zhenxing Wang, Molin Li, Xueying Zhan, Kai Xu, Fengmei Wang, Feng Wang, Jie Li, Kaihui Liu, Chao Jiang, Fengqi Liu* and Jun He*. "BN‐Enabled Epitaxy of Pb1–xSnxSe Nanoplates on SiO2/Si for High‐Performance Mid‐Infrared Detection", Small 2015, 11, 5388    PDF   
 196. Peng Gao*#, Liping Wang, Yuyang Zhang, Yuan Huang and Kaihui Liu. "Atomic-Scale Probing of the Dynamics of Sodium Transport and Intercalation-Induced Phase Transformations in MoS2. ", ACS Nano 2015, 9, 11296    PDF   
 197. Yuan Yan*#, Xu Zhou#, Han Jin#, Cai-Zhen Li, Xiaoxing Ke, Gustaaf Van Tendeloo, Kaihui Liu, Dapeng Yu, Martin Dressel and Zhi-Min Liao*. "Surface-Facet-Dependent Phonon Deformation Potential in Individual Strained Topological Insulator Bi2Se3 Nanoribbons", ACS Nano 2015, 9, 10244    PDF   
 198. Jingjing Chen#, Qinsheng Wang#, Jie Meng, Xiaoxing Ke, Gustaaf Van Tendeloo, Ya-Qing Bie, Junku Liu, Kaihui Liu, Zhimin Liao*, Dong Sun* and Dapeng Yu*. "Photovoltaic Effect and Evidence of Carrier Multiplication in Graphene Vertical Homojunctions with Asymmetrical Metal Contacts", ACS Nano 2015, 9, 8851    PDF   
 199. Xu Zhou#, Jingxin Cheng#, Yubing Zhou#, Ting Cao, Hao Hong, Zhimin Liao, Shiwei Wu*, Hailin Peng*, Kaihui Liu* and Dapeng Yu. "Strong Second-Harmonic Generation in Atomic Layered GaSe", JACS 2015, 137, 7994    Link1   PDF   
 200. Lei Yang#, Hao Hong, Qi Fu, Yuefei Huang, Jingyu Zhang, Xudong Cui, Zhiyong Fan, Kaihui Liu* and Bin Xiang*. "Single-Crystal Atomic-Layered Molybdenum Disulfide Nanobelts with High Surface Activity", ACS Nano 2015, 9, 6478    PDF   


 201. Year 2014

 202. Liming Zhang#, Kaihui Liu#, Andrew Barnabas Wong, Jonghwan Kim, Xiaoping Hong, Chong Liu, Ting Cao, Steven G. Louie, Feng Wang* and Peidong Yang*. "Three-Dimensional Spirals of Atomic Layered MoS2", Nano Letters 2014, 14, 6418    Link1   PDF   
 203. Kaihui Liu#, Chenhao Jin#, Xiaoping Hong, Jihoon Kim, Alex Zettl, Enge Wang and Feng Wang*. "Van der Waals-coupled electronic states in incommensurate double-walled carbon nanotubes", Nature Physics 2014, 10, 737    Link1   Link2   PDF   
 204. Kaihui Liu#, Liming Zhang#, Ting Cao#, Chenhao Jin, Diana Qiu, Qin Zhou, Alex Zettl, Peidong Yang, Steve G. Louie and Feng Wang*. "Evolution of interlayer coupling in twisted molybdenum disulfide bilayers", Nature Communications 2014, 5, 4966    PDF   
 205. Jinghua Li#, Chung-Ting Ke, Kaihui Liu, Pan Li, Sihang Liang, Gleb Finkelstein, Feng Wang and Jie Liu*. "Importance of diameter control on selective synthesis of semiconducting single-walled carbon nanotubes", ACS Nano 2014, 8, 8564    PDF   
 206. Kaihui Liu#, Xiaoping Hong#, Sangkook Choi, Chenhao, Jin, Rodrigo B. Capaz, Jihoon Kim, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Steven G. Louie, Enge Wang and Feng Wang*. "Systematic Determination of Absolute Absorption Cross-section of Individual Carbon Nanotubes", PNAS 2014, 111, 7564    PDF   
 207. Jinghua Li#, Kaihui Liu, Shibo Liang, Weiwei Zhou, Matthieu Pierce, Feng Wang, Lianmao Peng and Jie Liu*. "Growth of high-density-aligned and semiconducting-enriched single-walled carbon nanotubes: Decoupling the conflict between density and selectivity", ACS Nano 2014, 8, 554    PDF   


 208. Before 2014

 209. Kaihui Liu#, Xiaoping Hong#, Qin Zhou, Chenhao Jin, Jinghua Li, Weiwei Zhou, Jie Liu, Enge Wang, Alex Zettl and Feng Wang*. “High-throughput Optical Imaging and Spectroscopy of Individual Carbon Nanotubes in Devices”, Nature Nanotechnology 2013, 8, 917    Link1   Link2   Link3   PDF   
 210. Kaihui Liu#, Xiaoping Hong, Muhong Wu, Fajun Xiao, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Joel W. Ager, Shaul Aloni, Alex Zettl, Enge Wang and Feng Wang*. “Quantum coupled radial breathing oscillations in double-walled carbon nanotubes”, Nature Communications 2013, 4, 1375    PDF   
 211. Fajun Xiao#, Kaihui Liu, Yaqing Bie, Jianlin Zhao and Feng Wang*. "Absorption spectroscopy of individual cadmium selenide nanowire", Applied Physics Letters 2012, 093106    PDF   
 212. Muhong Wu#, Kaihui Liu, Wenlong Wang*, Yu Sui*, Xuedong Bai* and Enge Wang. "Ultralong aligned single-walled carbon nanotubes on flexible fluorphlogopite mica for strain sensors", Nano Research 2012, 5, 443    PDF   
 213. Kaihui Liu#, Jack Deslippe, Fajun Xiao, Rodrigo Capaz, Xiaoping Hong, Shaul Aloni, Alex Zettl, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Steven G. Louie, Enge Wang* and Feng Wang*. “An atlas of carbon nanotube optical transitions”, Nature Nanotechnology 2012, 7, 325    Link1   Link2   PDF   
 214. Qin Zhou*#, Kaihui Liu, Shaomin Xiong, Feng Wang and Liwei Lin. "Direct synthesis of self-aligned single-walled carbon nanotubes on paper" Carbon 2012, 50, 1179    PDF   
 215. Kaihui Liu#, Wenlong Wang, Muhong Wu, Fajun Xiao, Xiaoping Hong, Shaul Aloni, Xuedong Bai, Enge Wang and Feng Wang. "Intrinsic radial breathing oscillation in suspended single-walled carbon nanotubes", Physical Review B 2011, 83, 113404    PDF   
 216. Peng Gao#, Kaihui Liu, Lei Liu, Zhenzhong Wang, Zhaoliao Liao, Zhi Xu, Wenlong Wang, Xuedong Bai*, Enge Wang* and Yanqing Li. "Higher-order harmonic resonances and mechanical properties of individual cadmium sulphide nanowires measured by in situ transmission electron microscopy", Journal of electron microscopy 2010, 59, 285    PDF   
 217. Peng Gao#, Zhenzhong Wang, Wangyang Fu, Zhaoliang Liao, Kaihui Liu, Wenlong Wang, Xuedong Bai* and Enge Wang*. "In situ TEM studies of oxygen vacancy migration for electrically induced resistance change effect in cerium oxides", Micron 2010, 41, 301    PDF   
 218. Kaihui Liu#, Zhi Xu, Wenlong Wang, Peng Gao, Wangyang Fu, Xuedong Bai* and Enge Wang*. "Direct determination of atomic structure of large-indexed carbon nanotubes by electron diffraction: application to double-walled nanotubes", Journal of Physics D: Applied Physics 2009, 42, 125412    PDF   
 219. Peng Gao#, Z. Z. Wang, K. H. Liu, Z. Xu, W. L. Wang, X. D. Bai* and E. G. Wang*. "Photoconducting response on bending of individual ZnO nanowires", Journal of Materials Chemistry 2009, 19, 1002    PDF   
 220. Kaihui Liu#, Wenlong Wang, Zhi Xu, Xuedong Bai*, Enge Wang*, Yagang Yao, Jin Zhang and Zhongfan Liu. “Chirality-Dependent Transport Properties of Double-Walled Nanotubes Measured in Situ on Their Field-Effect Transistors”, JACS 2009, 131, 62    Link1   Link2   PDF   
 221. Wangyang Fu#, Zhi Xu, Kaihui Liu, Wenlong Wang, Xuedong Bai* and Enge Wang*. "Nanowire field-effect transistor with Bi1.5Zn1.0Nb1.5O7 dielectric", Applied Physics Letters 2008, 93, 213107    PDF   
 222. Zhi Xu#, Wengang Lu, Wenlong Wang, Changzhi Gu, Kaihui Liu, Xuedong Bai*, Enge Wang* and Hongjie Dai*. "Converting Metallic Single‐Walled Carbon Nanotubes into Semiconductors by Boron/Nitrogen Co‐Doping", Advanced Materials 2008, 20, 3615    PDF   
 223. Kaihui Liu#, Peng Gao, Zhi Xu, Xuedong Bai* and EnGe Wang*. "In situ probing electrical response on bending of ZnO nanowires inside transmission electron microscope", Applied Physics Letters 2008, 92, 213105    PDF   
 224. Lei Liao#, Kaihui Liu, Wenlong Wang, Xuedong Bai*, Enge Wang*, Yueli Liu, Jinchai Li and Chang Liu. "Multiwall boron carbonitride/carbon nanotube junction and its rectification behavior", JACS 2007, 129, 9562    PDF   
 225. Lei Liao#, Zhi Xu, Kaihui Liu, Wenlong Wang, S. Liu, X. D. Bai, E. G. Wang*, J. C. Li and C. Liu. "Large-scale aligned silicon carbonitride nanotube arrays: Synthesis, characterization, and field emission property" Journal of Applied Physics 2007, 101, 114306    PDF   
 226. Xuedong Bai#, Zhi Xu, Kaihui Liu and Enge Wang*. "In situ TEM probing properties of individual one-dimensional nanostructures", International Journal of Nanotechnology 2007, 4, 119    PDF   
 227. Kaihui Liu#, Wenlong Wang, Zhi Xu, Lei Liao, Xuedong Bai and Enge Wang*. "In situ probing mechanical properties of individual tungsten oxide nanowires directly grown on tungsten tips inside transmission electron microscope", Applied Physics Letters 2006, 89, 221908    PDF   
 228. Wenlong Wang#, Xuedong Bai, Kaihui Liu, Zhi Xu, D. Golberg, Y. Bando and Enge Wang*. "Direct synthesis of BCN single-walled nanotubes by bias-assisted hot filament chemical vapor deposition", JACS 2006, 128, 6530    PDF